• Waar staan we nu?
 • Een shopbak in 2016?
 • Beste Trudy, …
 • Boodschappen steeds meer via internet
 • Alternatieven voor een mega-supermarkt
 • Kleine supermarkten: Spar City Store

Harm Mensink reageert in De Gelderlander

“Platform: fake-inspraak rond komst supermarkt”.

Vandaag 4-2-2014 in De Gelderlander een artikel met bovenstaande titel.
In dat artikel wordt melding gemaakt van ons eigen verhaal van <wanneer> over de werking van de klankbordgroep voor de inrichting van het #shopbak terrein.

En inderdaad is een van de klankbordgroepleden opgestapt; hij had het geloof in een open planproces verloren.

Er staat in de krant dat ze bij Arthur Armstrong van kritiek niets weten: “We hebben een goed gevoel over hoe het nu gaat.” De Gelderlander slaat de spijker op z’n kop. Harm Mensink van het bureau Arthur Armstrong hoort de klankbordgroepleden wel maar luistert niet.

Net zoals in 2013 wil de projectontwikkelaar, koste wat het kost, een grote supermarkt realiseren. Wij zijn voor een supermarkt indien de SPAR er mee zou stoppen. Geen grote fullservice supermarkt maar een wijksupermarkt passend binnen het terrein en de wijk.

Ontwikkelaar Shopbak probeert het opnieuw, nu met fake-inspraak.

Na het debacle van de shopbak in 2013 probeert Harm Mensink het opnieuw. Hij meent goed naar de gemeenteraad van Arnhem te hebben geluisterd. Hij heeft nu een pseudo-inspraakproces opgetuigd om zijn plan alsnog uitgevoerd te krijgen. De eerste deelnemer is al opgestapt.

Harm’s goocheltruc: als je een konijn in een hoge hoed stopt, komt er ook een konijn uit.

Een blanco of open planproces! Prima!

“De bevolking en de ondernemers bij de planvorming betrekken”, dat heeft Harm Mensink van ontwikkelaar Arthur Armstrong goed begrepen, toen de Arnhemse Gemeenteraad in het voorjaar van 2013 zijn shopbak naar de prullenbak verwees. Dus sprak hij in het najaar van 2013 met het Wijkplatform Arnhem-West en stelde hij een Klankbordgroep uit de wijk in om, zoals hij te kennen gaf, een blanco planproces in te gaan voor de invulling van het braakliggende terrein aan de Utrechtseweg. En voor een blanco planproces waren voldoende bewoners en ondernemers uit Lombok, Heijenoord en Hoogstede/Klingelbeek te vinden. Vrijwel iedereen vindt immers dat het terrein van de voormalige garage Hegeman dringend een nieuwe bestemming moet krijgen. Het is nu een schandvlek voor de wijk.

Blanco blijkt niet blanco.
Harm Mensink huurt twee adviseurs in om het inspraakproces te begeleiden en stuurt een brief (10 september 2013) naar een geselecteerd aantal wijkbewoners en ondernemers.   Of zij belangstelling hebben voor de klankbordgroep. Daar worden al de eerste drie fouten gemaakt:

 1. De selectie is zó uitgevoerd, dat bewoners die het meeste te maken krijgen met de invulling van het terrein (de zogeheten “eerste schil”) per definitie in de minderheid zijn. De eventuele tegenstand van die kant wordt zo klein mogelijk gemaakt. Hoe representatief is de inspraak dan nog?
 2. Er wordt nergens duidelijk gemaakt wat de status van de klankbordgroep is. In ieder geval kan de groep nooit beslissen. Individuele leden kunnen alleen hun geluid laten horen en dat is alles. Toch probeert de ontwikkelaar er één geluid uit te laten komen, zoals we verderop zullen beschrijven. Want hij wil draagvlak en dus zoveel mogelijk unanimiteit. Dat vraagt luisteren naar de klankbordleden en dat bleek helaas niet het sterkste punt.
 3. In de uitnodigingsbrief van september 2013 geeft Mensink eigenlijk al onomwonden aan waar het hem om gaat: “Wij willen verbetering van de wijkeconomie in Arnhem-West (…) Wij willen een centrumplek in de wijk creëren waarin het prettig ondernemen is, waar mensen werk vinden en waar ook de ontmoetingsfunctie voor bewoners in de wijk gestalte krijgt. Uitgangspunt is een trekker huisvesten in de vorm van een supermarkt.

Dat is geen blanco begin dus, maar een aap uit de mouw of liever gezegd: een konijn dat al bij voorbaat in de hoge hoed van het planproces is gestopt.

De trechter treedt in werking.
Met deze vertrekpunten maakten de slimme adviseurs van de ontwikkelaar vervolgens een trechter van het inspraak-gebeuren. Hoewel diverse klankbordleden al vanaf het begin aangaven dat er een blanco uitgangspunt moest komen, walste de projectleiding min of meer autistisch door als een bulldozer. Ook het geluid dat het niet zozeer gaat om een supermarkt, maar vooral om de grootte ervan en dus de impact op de wijk, werd vakkundig van tafel geveegd, ondersteund door al of niet quasi-wetenschappelijke uiteenzettingen over de supermarkt van de toekomst. Een wijksupermarkt zou het moeten worden met een oppervlakte van zo’n 1.800 m2, vergelijkbaar dus met de shopbak, maar dan bovengronds. Dat is overigens geen wijk- maar een stadsdeelsupermarkt.
Er is zelden een klankbordgroep met zoveel krommende tenen waargenomen.

Bewonersavond: rijp en groen (bewerking: ontwikkelaar).
Behalve klankbordvergaderingen is in het najaar een redelijk bezochte inloopbijeenkomst voor wijkbewoners en ondernemers gehouden. De keuze voor een inloopbijeenkomst was een slimme. De ontwikkelaar hield geen inleiding en er was ook geen centrale discussie mogelijk. Er stonden drie thema-borden waarop de bezoekers hun kreten rijp en groen konden neerpennen. Er is niet bijgehouden wie wat zei, waar de bezoeker vandaan kwam en welke voorinformatie hij of zij had. De oogst was dus een verzameling vaak tegenstrijdige kreten, die vervolgens door de ontwikkelaar zorgvuldig zijn bewerkt tot lijstjes ten behoeve van 3 workshops: economie, verkeer en leefbaarheid.

Workshops: de deegrol.
De lijstjes met kreten werden vervolgens als input gebruikt voor een drietal zogenoemde workshops. Die waren dat helaas niet. Stel je voor: de klankbordgroep werd in kleine subgroepjes verdeeld van enkele mensen. Zet daar diverse, ook van buiten gerekruteerde deskundigen en belanghebbenden tegenaan en je weet wat je krijgt. Zo zat bijvoorbeeld bij de economie-workshop een baas van supermarktconcern Hoogvliet aan tafel, en niet bijvoorbeeld de SPAR-organisatie. In een andere workshop kwamen we Kees Maris, de ontwerper van de shopbak van 2013 tegen. Zo ging dat daar. Niet zozeer workshops dus, maar veeleer deegrollen waarmee diverse “arme” leden van de klankbordgroep platgewalst werden.

Conclusies trekken ging van au.
De oogst van de workshops was de ontwikkelaar en zijn adviseur dus welgevallig. Het waren hun eigen woorden. Dat zou dus makkelijk conclusies trekken worden in de laatste klankbordgroep. We spreken inmiddels van 23 januari 2014. Konden we zo door naar een wijkavond om daar met groot draagvlak een nieuwe Hoogvliet-variant vast te stellen.   Daar zou de gemeente niet meer omheen kunnen. Maar, helaas voor de ontwikkelaar: de klankbordleden lieten zich niet zo gemakkelijk in de luren leggen. Het grootste deel eiste een gelijkwaardige behandeling van de aspecten leefbaarheid, verkeer en economie. Economie (=grootschalige supermarkt) zou dus niet leidend mogen zijn voor de invulling van het Hegemanterrein. De slotsom was dat de ontwikkelaar zo dus niet met de klankbordgroep naar de wijk zou kunnen gaan.
De klankbordbijeenkomst van 23 januari werd dus verlengd, naar 18 februari. De klankbordgroep eist in meerderheid dat dan door de ontwikkelaar duidelijkheid zal worden gegeven over drie elementen van zijn beoogde supermarkt:

 • dat voldoende levensvatbaarheid overblijft voor de huidige kleine ondernemers in de wijk;
 • dat het huidige verkeersinfarct in met name de Oranjestraat wordt opgelost;
 • dat de supermarkt c.a. qua maat en schaal past bij het karakter van onze wijk.

Diverse leden voegden er aan toe: als niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan er wat hun betreft dus geen grootschalige supermarkt komen. Het is dus nog maar de vraag of het konijn voor het eind van Harm’s goocheltruc nog in leven is. Op 18 februari zal dat blijken.

Eerste klankbordlid al vertrokken.
Eén van de klankbordleden wilde dat niet afwachten. Zijn geloof in een open, oprechte planprocedure waarin de wijk het volle pond zou krijgen, was geheel de bodem ingeslagen. Hij stapte dus op. Mogelijk volgen er op 18 februari meer. Zo gaat dat als je als ontwikkelaar onder het mom van het betrekken van de wijk je eigen belang koste wat het kost wil doordrukken.

Wordt vervolgd na 18 februari.

“Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”

Dat een fullservice supermarkt meer verkeer aantrekt, hebben we vorig jaar al meerdere keren aangeven. Deze logische redenering wilde B&W toen niet begrijpen.

In geval van buurtsuper, groter dan de SPAR en kleiner dan een Hoogvliet fullservice supermarkt, vinden de boodschappen veelal op de fiets of lopend plaats. Een fullservice supermarkt trekt veel klanten aan van buiten de wijk die de weekboodschappen doen en dat gaat uiteraard met de auto. En de Oranjestraat is al overbelast!

Zie ook dit artikel van het Fietsberaad naar een onderzoek van de Universiteit Twente “Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”.

Supermarkt van de toekomst is kleiner

 

De supermarkt in de huidige vorm gaat veranderen.

Zie hier op YouTube een duidelijk filmpje over de supermarkt van de toekomst die binnen niet al te lange termijn wordt ontwikkeld.

Nu al hebben veel supermarkten zoals Jumbo, AH, Plus, Boni enz een breng- en afhaal service. De grootte van de supermarkten (BVO m2) kan omlaag maar het aantal benodigde parkeerplekken moet omhoog vanwege de afhaal service. Lijkt tegenstrijdig maar is het niet volgens verschillende onderzoeken en artikelen in kranten. Hier nog twee voorbeelden van de SPAR: web only en bestelgemak.

Dossier Fijnstof

Fijnstof wordt steeds meer beschouwd als een groot risico voor de volksgezondheid. Maar wat is eigenlijk fijnstof, waarom is het een risico, wat doet de gemeente tegen fijnstof en wat heeft het met de shopbak te maken?

In dit artikel alles over fijnstof. Een levendig artikel waar we de komende tijd meer links naar artikelen, documenten enz zullen plaatsen.

Wat is fijnstof?

Europese norm is achterhaald.

Binnenkort meer …

Wat kan ik doen?

U kunt aan ons uw mening geven!

Er is een klankbordgroep ingesteld door de projectontwikkelaar. In deze groep zitten verschillende mensen uit verschillende delen en gelederen van de wijken Lombok en Heijenoord. Ook heeft de projectontwikkelaar verschillende “experts” gevraagd deel te nemen. Deze experts zijn medestanders van de projectontwikkelaar.

De leden van de klankbordgroep willen graag serieus met elkaar een ontwerp voor de invulling van het terrein van de shopbak maken. Alleen zij worden gestuurd, tegengewerkt en zijn niet vrij in hun ideeën. De projectontwikkelaar en zijn “experts” sturen het proces systematisch richting een fullservice supermarkt.

U kunt ons steunen tegen het te grote plan van de supermarkt.

Op dit moment kunt u ons steunen door reacties op de website plaatsen.

Wij zitten niet stil, we zijn bezig met serieuze en realistische varianten van de invulling van het terrein. Zodra deze klaar zijn komen deze op de site en vragen we u ons uw mening.

Oude wijn in nieuwe zakken!

Het is al weer even geleden dat de kerngroep van het platform “Geen shopbak in Lombok” van zich heeft laten horen. We dachten dat de projectontwikkelaar Harm Mensink en Hoogvliet het wel hadden begrepen: de wijk wil geen shopbak in haar buurt!

In mei van dit jaar heeft de politiek geluisterd naar de argumenten van velen (zowel winkeliers als bewoners uit de wijken Lombok en Heijenoord) en is het bestemmingsplan door de gemeenteraad met grote meerderheid weggestemd. En terecht gezien de grote overlast voor de wijk en de concurrentie voor de bestaande winkeliers.

Zoals velen van u inmiddels hebben vernomen onderneemt de projectontwikkelaar een nieuwe poging. Nu door een klankbordgroep samengesteld uit diverse bewoners en winkeliers uit de wijk onder leiding van de ontwikkelaar en zijn adviseur. Zij melden in het begin naar de klanken uit de klankbordgroep te gaan luisteren. Je zou dus een open planproces verwachten maar er wordt niet serieus geluisterd naar de meningen. Ze horen het wel maar luisteren niet. Langzaam wordt duidelijk dat het enige en echte doel is draagvlak af te dwingen voor een fullservice supermarkt. Hier wordt stelselmatig naar toe gewerkt. Oude wijn in nieuwe zakken dus! Ruimte voor een echte discussie over een andere invulling of buurtsuper is er niet.
Dat er ook medestanders zijn voor een supermarkt weten we. Ons uitgangspunt was, is en zal zijn de Gebiedsvisie Spoorzone-West van 2009 waarin de gemeente na intensieve samenwerking met bewoners een beperkte uitbreiding van de winkels in de wijk adviseert.

Wij van “Geen shopbak in Lombok” gaan door met onze actie. We waren en zijn niet tegen een supermarkt in de wijk (we hebben overigens al een SPAR) maar we zijn wel tegen een fullservice supermarkt met grote aanzuigende werking, de nodige geluids-, parkeer- en milieu overlast in de Oranjestraat en overige straten in de wijk en een alles opvretende concurrent voor de huidige middenstanders. De gemeenteraad heeft dat in het begin van het jaar goed begrepen en het plan naar de prullenbak verwezen. En ons standpunt is daarna niet veranderd.
Zoals gezegd: we gaan door met onze actie. Dat zijn we aan onze meer dan 600 medestanders en de hardwerkende middenstanders verplicht.

Voor de duidelijkheid; we zijn voor een buurtsuper
. passend binnen het kader vastgesteld in de Gebiedsvisie Spoorzone-West en maximaal 900m2 bvo;
. waar het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de parkeernormen van de CROW publicatie 317;
. die een versterkende werking heeft voor de huidige middenstand;
. waar bovengronds winkelen en ondergronds parkeren plaatsvindt;
. passend binnen het karakter van de wijk;
. met in achtname van de afspraken van 1982 met enkele bewoners van de Oranjestraat en
. geen overlast veroorzaakt voor de direct omwonenden.

Meer informatie over onze actie volgt op korte termijn.

 

 

 

Wildbreiwerk shopbak.

Dat het overgrote deel van Lombok en Heijenoord tegen de shopbak is, dat is inmiddels wel duidelijk. We laten dat weten via onze artikelen en Twitter @SuperLombok.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontstaan vanuit de bewoners van de wijken. Een van de bekendste was het shopbak lied. De meest recente is een prachtig wildbreiwerk over het bouwbord.

Wat voor breiwerk hoor ik u al vragen! Wildbreien oftewel Yarn Bombing is een in 2005 ontstane vorm van tijdelijke street art om publieke objecten te versieren, personaliseren en mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd. Soms heeft het een politieke motief.

Aly Bakker en nog negen dames wilden op een alternatieve wijze laten zien dat ze tegen de shopbak zijn. Ze hebben tijdens 3 avonden in ‘t Huukske de breinaald ter hand genomen en circa 9m2 aan elkaar gebreid. In het weekend van 23 maart is het over het bouwbord gehangen. Na circa 4 dagen is het er vanaf gehaald, waarschijnlijk door de projectontwikkelaar.

Onderaan het kunstwerk hing een pamflet met de volgende tekst

“De tekst ‘in samenwerking met de gemeente Arnhem’ op dit bord stuit op veel weerstand. Het insinueert dat de gemeente Arnhem al een besluit genomen heeft inzake de ondergrondse supermarkt, terwijl dit formeel nog niet zo is. In navolging van alle andere vreedzame acties, die het dorpse en creatieve karakter van onze buurt karakteriseren, is het initiatief genomen om het bord “dicht” te breien. Hier het resultaat.”

De tekst is gericht aan zowel B&W, de projectontwikkelaar als de gemeenteraad. Dus raad026: luister aub goed naar de meerderheid van de bewoners van Lombok en Heijenoord en stem tegen de shopbak. Kiezers kiezen geen shopbak (2014)!

Dank aan de dames voor deze mooie actie!

Geen shopbak in Lombok.

Vanaf vorig februari 2012 zijn we als platform bezig met onze actie tegen de geplande fullservice supermarkt in Lombok. Afgelopen dinsdag 21 mei heeft de gemeenteraad van Arnhem uiteindelijk na 4 vergaderingen gestemd. 25 raadsleden tegen en 11 voor: dat was de uitslag. De shopbak komt er dus niet!

Geen overlast
Dus geen overlast door extra verkeer, fijnstof , parkeerproblemen,teveel geluid. Geen concurrentie voor Vonk, wijnhandel Peters en de kapper.

Steun van de wijk
Zonder de steun van vele wijkbewoners door de bijna 600 handtekeningen en 135 zienswijzen hadden we het als platform niet gered. Wij zijn velen dankbaar: we noemen daarom ook nog de makers en zanggroep van het shopbaklied, de breiclub van het wildbreiwerk, het wijkplatform Arnhem-West, de insprekers en tenslotte de flyerlopers die heel wat kilometers hebben gelopen.

Steun van de politiek
Uiteraard ook onze dank aan de politieke partijen. We hebben altijd op een prettige wijze met de politieke partijen over de shopbak kunnen spreken. Het was ook voor hun een lange periode van overleggen en bijeenkomsten. We danken in het bijzonder de PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Zuid Centraal, Christen Unie, Lokale Partij Arnhem en Trots Arnhem voor hun steun tegen het plan. D66 was ook altijd aanwezig en beschikbaar voor overleg maar stemde uiteindelijk voor het plan.

SPAR
We willen ons toch nog even richten op de SPAR en eigenaar Cyriel van Gorkum. In De Gelderlander van afgelopen woensdag verwoord hij zijn gevoelens over de uitkomst van de stemming: teleurstelling en boosheid. We begrijpen zijn gevoelens. Wij als platform hebben, naast voor andere bewoners en winkeliers, vorig jaar ook voor hem gestreden. In het begin dat er sprake was van een Hoogvliet, was de SPAR namelijk tegen de shopbak. Wij waren en zijn niet tegen de SPAR maar wel tegen de fullservice supermarkt op die locatie met alle gevolgen en overlast dat er bijhoort. Wij roepen iedereen in Lombok en Heijenoord op om de SPAR te steunen.

Relatie wijk en college gemeente Armhem.
Wij als platform “Geen shopbak in Lombok” realiseren dat er door de shopbak in het afgelopen jaar onrust in de wijk is ontstaan. Ook de relatie tussen een deel van de wijk met de wethouder Van Gastel is er niet door verbeterd. Op ons verzoek is er daarom op vrijdag 24 mei een evaluatieoverleg met de wethouder. Doel is het proces van de afgelopen 15 maanden te evalueren en met elkaar te onderzoeken hoe dit in het vervolg kan worden voorkomen.

Tenslotte
Binnenkort zal het bord van de shopbak op het terrein worden verwijderd. Er komt geen shopbak maar wat dan wel? We realiseren ons dat er iets moet komen. Zie voor de alternatieven onze website. De projectontwikkelaar heeft in diverse artikelen in De Gelderlander aangegeven een garage met wasstraat te willen realiseren. Volgens eigen zeggen mag dat zonder vergunning en overleg met de wijk. We denken dat een (omgevings)vergunning wel nodig is. Zonder overleg bevreemdt ons: hij was juist degene die aangaf overleg en draagvlak zeer belangrijk te vinden. We nemen aan dat het in dit geval, zonder bestemmingsplanwijziging, ook geldt. Voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen of voor een garage en wasstraat maar willen dat de overlast door een nieuw plan tot een minimum wordt beperkt.

Einde shopbak in zicht.

Afgelopen maandag 13 mei was eindelijk de tweede meningsvormende vergadering over het bestemmingsplan van de shopbak. Voor de tweede keer is duidelijk geworden dat de raad in meerderheid tegen zal gaan stemmen. Het verzoek van de projectontwikkelaar om op het laatste moment toch nog een keer met de wijk te overleggen (tijdens de vergadering ondersteund door wethouder Van Gastel) werd door de gemeenteraad niet gehonoreerd. En terecht naar onze mening. Mosterd na de maaltijd. Zie onze reactie hierop in het artikel op de website d.d. 12 mei j.l.

Aanstaande dinsdagavond gaat het gebeuren! Dan stemt de gemeenteraad van Arnhem in de besluitvormende fase over de shopbak. De ondergrondse supermarkt van Arthur Armstrong ( Harm Mensink) en supermarktconcern Hoogvliet komt er dus gelukkig niet. Uiteraard zijn wij als platform dinsdag in de raadzaal aanwezig om hier getuige van te zijn. We hebben dan meer dan 15 maanden samen met de vele vrijwilligers gestreden om de supermarkt te weren. Nog even wachten en dan is het officieel.
Maar de projectontwikkelaar zit niet stil. Hij heeft in de media al laten weten zsm een garage met wasstraat te willen realiseren (op het oude Hegeman terrein). Ondanks dat daar geen wijziging van het bestemmingsplan voor nodig is, zal hiervoor wel een omgevingsvergunning vereist zijn. Het is bij voorbaat niet zeker dat zijn plannen een omgevingsvergunning krijgen, zeker omdat het volgens de media een wasstraat en buitenstofzuigers betreft.  Daar is jurisprudentie over van de Raad van State.
Uiteraard willen we in een vroeg stadium met de projectontwikkelaar in overleg om overlast voor omwonenden en de wijk te beperken, door welk plan dan ook. De projectontwikkelaar heeft echter nog geen contact met ons opgenomen. Wij nemen begin volgende week zelf contact op. Een herhaling van het shopbak debacle lijkt ons niet gewenst. We hopen daarbij op steun van de raad in ons streven naar ordentelijk overleg met de ontwikkelaar t.a.v. de invulling van het Hegemanterrein. Wordt vervolgd dus.