Wildbreiwerk shopbak.

Dat het overgrote deel van Lombok en Heijenoord tegen de shopbak is, dat is inmiddels wel duidelijk. We laten dat weten via onze artikelen en Twitter @SuperLombok.

Daarnaast zijn er verschillende initiatieven ontstaan vanuit de bewoners van de wijken. Een van de bekendste was het shopbak lied. De meest recente is een prachtig wildbreiwerk over het bouwbord.

Wat voor breiwerk hoor ik u al vragen! Wildbreien oftewel Yarn Bombing is een in 2005 ontstane vorm van tijdelijke street art om publieke objecten te versieren, personaliseren en mooier te maken met de kleurrijke breiwerken. Het inpakken van een voorwerp wordt bombing genoemd. Soms heeft het een politieke motief.

Aly Bakker en nog negen dames wilden op een alternatieve wijze laten zien dat ze tegen de shopbak zijn. Ze hebben tijdens 3 avonden in ‘t Huukske de breinaald ter hand genomen en circa 9m2 aan elkaar gebreid. In het weekend van 23 maart is het over het bouwbord gehangen. Na circa 4 dagen is het er vanaf gehaald, waarschijnlijk door de projectontwikkelaar.

Onderaan het kunstwerk hing een pamflet met de volgende tekst

“De tekst ‘in samenwerking met de gemeente Arnhem’ op dit bord stuit op veel weerstand. Het insinueert dat de gemeente Arnhem al een besluit genomen heeft inzake de ondergrondse supermarkt, terwijl dit formeel nog niet zo is. In navolging van alle andere vreedzame acties, die het dorpse en creatieve karakter van onze buurt karakteriseren, is het initiatief genomen om het bord “dicht” te breien. Hier het resultaat.”

De tekst is gericht aan zowel B&W, de projectontwikkelaar als de gemeenteraad. Dus raad026: luister aub goed naar de meerderheid van de bewoners van Lombok en Heijenoord en stem tegen de shopbak. Kiezers kiezen geen shopbak (2014)!

Dank aan de dames voor deze mooie actie!

Einde shopbak in zicht.

Afgelopen maandag 13 mei was eindelijk de tweede meningsvormende vergadering over het bestemmingsplan van de shopbak. Voor de tweede keer is duidelijk geworden dat de raad in meerderheid tegen zal gaan stemmen. Het verzoek van de projectontwikkelaar om op het laatste moment toch nog een keer met de wijk te overleggen (tijdens de vergadering ondersteund door wethouder Van Gastel) werd door de gemeenteraad niet gehonoreerd. En terecht naar onze mening. Mosterd na de maaltijd. Zie onze reactie hierop in het artikel op de website d.d. 12 mei j.l.

Aanstaande dinsdagavond gaat het gebeuren! Dan stemt de gemeenteraad van Arnhem in de besluitvormende fase over de shopbak. De ondergrondse supermarkt van Arthur Armstrong ( Harm Mensink) en supermarktconcern Hoogvliet komt er dus gelukkig niet. Uiteraard zijn wij als platform dinsdag in de raadzaal aanwezig om hier getuige van te zijn. We hebben dan meer dan 15 maanden samen met de vele vrijwilligers gestreden om de supermarkt te weren. Nog even wachten en dan is het officieel.
Maar de projectontwikkelaar zit niet stil. Hij heeft in de media al laten weten zsm een garage met wasstraat te willen realiseren (op het oude Hegeman terrein). Ondanks dat daar geen wijziging van het bestemmingsplan voor nodig is, zal hiervoor wel een omgevingsvergunning vereist zijn. Het is bij voorbaat niet zeker dat zijn plannen een omgevingsvergunning krijgen, zeker omdat het volgens de media een wasstraat en buitenstofzuigers betreft.  Daar is jurisprudentie over van de Raad van State.
Uiteraard willen we in een vroeg stadium met de projectontwikkelaar in overleg om overlast voor omwonenden en de wijk te beperken, door welk plan dan ook. De projectontwikkelaar heeft echter nog geen contact met ons opgenomen. Wij nemen begin volgende week zelf contact op. Een herhaling van het shopbak debacle lijkt ons niet gewenst. We hopen daarbij op steun van de raad in ons streven naar ordentelijk overleg met de ontwikkelaar t.a.v. de invulling van het Hegemanterrein. Wordt vervolgd dus.

Mosterd na de maaltijd …

We hebben vernomen dat de projectontwikkelaar Harm Mensink de gemeenteraad van Arnhem gisteren heeft verzocht het bestemmingsplan Utrechtseweg 280-284 niet verder te behandelen. Hieronder onze reactie op deze onnavolgbare en plotselinge actie van de projectontwikkelaar.

Sinds februari 2012 zijn we bezig met onze actie tegen de shopbak in Lombok; zijn we tegen diverse vormen van overlast, steunen we de huidige ondernemers in de Oranjestraat en vechten we voor behoud van karakter in de wijk. En zeker niet zonder succes. Bijna 600 handtekeningen zijn opgehaald, 135 zienswijzen zijn ingediend, bijna 20 sprekers hebben hun argumenten TEGEN aangegeven tijdens de informatieve raadsbehandeling, de raad heeft een meningsvormende ronde gehouden en aangegeven in meerderheid tegen te zijn.

Sinds oktober 2009 is de projectontwikkelaar bezig met zijn project, tot aanstaande maandag 13 mei zijn dat 1314 dagen. In al die tijd heeft hij voldoende tijd gehad om serieus met de buurt te overleggen en te onderhandelen. Dat is niet gebeurd. Op 11 mei, 2 dagen voordat de raad definitief zijn oordeel geeft en hij weet dat het plan wordt weggestemd, trekt de projectontwikkelaar zijn plan in. Hij geeft als enige reden dat hij zich de kritiek van de raad en wijk over de wijze van communiceren aantrekt. “Too little too late”. Het artikel van 8 mei in De Gelderlander is natuurlijk gepland. In de brief heeft hij geen medeleven of geeft geen blijk van erkenning van (een paar) van onze argumenten. Nu opeens willen praten met de buurt, is op dit moment, niet meer aan de orde. 

Wij vinden dat we recht hebben op een oordeel van de gemeenteraad op dit plan. Daarna zijn we uiteraard bereid om te overleggen over de toekomst van het terrein. Dat hebben we tijdens een overleg in begin 2012 al aan de projectontwikkelaar gemeld.

We hebben enkele weken geleden al in een brief aan D66 en de overige fracties aangegeven wat we wel zouden accepteren op het shopbak terrein. We zijn niet tegen een supermarkt volgens de Gebiedsvisie Arnhem-West, wel tegen een fullservice supermarkt op die locatie met negatieve gevolgen voor de middenstanders, de wijk, onze gezondheid en welzijn.

We hebben het afgelopen jaar zeer constructief en in goede harmonie met de gemeenteraad van Arnhem over dit onderwerp overlegd. Wij hopen dat onze acties niet voor niets zijn geweest. We vragen dus de raad om over het huidig plan haar oordeel te vellen (conform afgelopen 22 april j.l.). Dit geeft ons rechtszekerheid en duidelijkheid in het verdere overleg met de projectontwikkelaar.

Supermarkt in Lombok.

Op 8 mei j.l. verscheen in De Gelderlander een interview met de eigenaar van de SPAR-supermarkt aan de Oranjestraat, de heer Cyril van Gorkum. Hij geeft daarin aan “enorm geraakt (te zijn) door het gedoe rond de mogelijke komst van een Hoogvliet in de wijk”. In het artikel wordt zelfs gesproken van een “hetze” tegen de shopbak, die ertoe kan leiden dat de wijk zijn supermarkt kwijt raakt, zijn personeelsleden op straat komen te staan en hem van zijn pensioen berooft.

Wij kunnen meevoelen met de teleurstelling van de heer Van Gorkum, die wij kennen als een zeer hardwerkende ondernemer met hart voor zijn medewerkers. Daar hebben wij veel bewondering en respect voor. En wij willen de buurtsuper graag houden in onze wijk.

De (uiteraard) emotioneel geladen uitspraken van de heer Van Gorkum willen we – te uwer informatie – echter wel in het juiste perspectief plaatsen:

  1. Sinds de start van ons platform in februari 2012 hebben wij steeds geprobeerd om de heer Van Gorkum tezamen met de andere ondernemers in de wijk bij onze acties te betrekken en mede een stem te geven. Dat is helaas niet gelukt; wel met de overige winkeliers.
  2. Dit vindt vermoedelijk mede zijn oorzaak in het feit dat de heer Van Gorkum zelf het initiatief heeft genomen voor verplaatsing van zijn buurtsuper in een vergrote vorm (naar ca. 600 m2) naar het voormalige Hegeman-terrein. Hij is toen in contact gekomen met de projectontwikkelaar Arthur Armstrong die naar verloop van tijd mogelijkheden zag voor een full-servicesupermarkt van bijna 2.000 m2. Daarna haakte de heer Van Gorkum af en werd het initiatief van hem de nek omgedraaid. Een initiatief van 600 m2 past in de Gebiedsvisie Arnhem-West en dat wij altijd hebben ondersteund. Voorafgaand aan de informatieve politieke maandag op 22 april j.l. hebben we dat nog eens in een schrijven aan de raadsleden laten weten.
  3. Recent heeft de heer Van Gorkum op 2 februari 2013 via TV-zender Kanaal 13 laten weten dat hij thans een goed renderende supermarkt heeft, die te gronde zou gaan door de komst van de shopbak. Hij sprak zich daarmee uit tegen de grootschalige ontwikkeling.
  4. Ook tijdens de op 30 januari j.l. door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in het Elektrum gaf de heer Van Gorkum nog te kennen een goedlopende zaak te hebben.

Kort voor de politieke maandag van 22 april j.l. heeft de heer Van Gorkum een overeenkomst met Hoogvliet gesloten waardoor de toekomst van hem en zijn personeel gewaarborgd werd. Maar dan wel binnen het kader van de full-service supermarkt. Het kan uiteraard niet zo zijn dat het behoud van de werkgelegenheid en het inkomen van de heer Van Gorkum en zijn personeel de komst van een full-service supermarkt rechtvaardigt. In onze ogen is de heer Van Gorkum door Arthur Armstrong met Hoogvliet aan zijn zijde misbruikt in een poging om de full-service super door te drukken. Daarmee is de heer Van Gorkum ten tweede male het slachtoffer geworden van de manipulaties van de projectontwikkelaar. En dat hebben de raadsleden in overgrote meerderheid goed doorzien door zich op 22 april j.l. uit te spreken tegen het voorliggende plan.

Kortom: wij concluderen dat de heer Van Gorkum een op zich goedlopende supermarkt heeft, die met een groter vloeroppervlak en onder betere locatie-omstandigheden nog een hoger rendement zou kunnen behalen en aan toekomstwaarde zou kunnen winnen.

Die beweging hebben wij als platform, en wij denken vele wijkbewoners met ons, altijd van harte ondersteund. En willen we blijven ondersteunen. De heer Van Gorkum en zijn personeel kunnen in die zin altijd op ons rekenen. Uit respect voor de ondernemer, maar ook vanuit ons eigenbelang, het behoud van een buurtsuper in Lombok.

Meerderheid zegt nee tegen shopbak!

Het is alweer bijna 2 weken dat we met veel mensen hebben ingesproken tijdens de informatieve raadsbehandeling van de shopbak. En dat ging heel goed, we hebben van vele mensen en ook politieke partijen complimenten gekregen over de wijze waarop we onze argumenten naar voren hebben gebracht. Daar zijn we heel blij mee. Afgelopen maandag was de meningsvormende behandeling van het bestemmingsplan. Een groot aantal mensen was met spandoeken en flyers aanwezig om het geluid TEGEN te laten horen. Het was prachtig om te zien dat de ene na de andere partij aangaf tegen het bestemmingsplan te zijn. De VVD was voor, dat was wel te verwachten. D66 gaf aan het een moeilijke beslissing te vinden, maar uiteindelijke toch voor het plan te gaan stemmen. Het resultaat was een duidelijke meerderheid van 28 stemmen tegen de shopbak.

Helaas was de behandelingstijd te kort en heeft wethouder Van Gastel nog onvoldoende haar reactie kunnen gegeven. Er is dus nog niet officieel gestemd.

Vanwege de meivakantie wordt de meningsvormende sessie op 13 mei voortgezet. Maar we hebben een meerderheid tegen de de shopbak, dat is het belangrijkste. Daarna snel een besluitvormende ronde (waarschijnlijk op 21 mei) en de plannen van projectontwikkelaar Harm Mensink kunnen in de prullenbak.

Dus nog even wachten op de 13e en waarschijnlijk de 21e voor de besluitvorming.

Quickscans niet meegenomen in besluitvorming college Arnhem?

De afgelopen jaren zijn diverse quickscans uitgevoerd en workshops gehouden door de ambtenaren  van de gemeente Arnhem om te onderzoeken of een grote supermarkt in Lombok haalbaar is.

In de krant van afgelopen zaterdag heeft de woordvoerder van de wethouder Van Gastel over de quickscans gezegd “Het wemelt van dit soort onderzoek in de ambtelijke fase. Dat komt niet bij de stukken terecht bij de besluitvorming van het college”.
In de brief aan de raad bij het concept bestemmingsplan  (2-10-2012) wordt gesuggereerd dat het besluit van het college gebaseerd is op de quickscans. Vreemd!

De quickscan van 2009 was duidelijk: ” Er is dus geen draagvlak voor dit initiatief.” “Het gebied heeft nu onvoldoende omvang voor een full-service supermarkt (of buurtverzorgend of verplaatsing van een van de grotere aan de Amsterdamseweg.” “De locatie is ongunstig gelegen is niet bereikbaar (te maken) voor grotere hoeveelheden dagelijks verkeer …. te zware verkeersbelasting van het bestaande wegennet.”

De situatie is daarna niet veranderd. De reden, behoefte door uitbreiding in o.a. Arnhems Buiten, is niet meer valide. Het verkeersnet vanuit het centrum naar Oosterbeek en de Amsterdamseweg via de Utrechtseweg resp. Oranjestraat had in 2009 al geen restcapaciteit meer.

In de quickscan 2010 is ook melding gemaakt van de Gebiedsvisie Spoorzone West waar ook de argumenten van 2009 nog eens door de bewoners, de middenstand, het wijkplatform en de gemeente zelf gezamenlijk werden beschreven. Deze visie is als beleid door het college voorgesteld en door de raad vastgesteld.

Full-service supermarkt is in strijd met Gebiedsvisie Spoorzone West.
De middenstand en de Spar waren geen onderwerp tijdens de quickscans en workshops. Het initiatief van de projectontwikkelaar werd beoordeeld zonder de belangen van de bestaande winkeliers mee te nemen in de besluitvorming. Nergens in de documenten is te vinden dat ook maar op enige manier bekeken is wat de gevolgen voor de bestaande middenstand zou kunnen zijn.
Het doorgaan van een full-service supermarkt betekent het einde van de bestaande middenstand! Dat concluderen de winkeliers zelf. Een kleine supermarkt (iets groter dan de huidige SPAR, zoals voorgesteld in de Gebiedsvisie Spoorzone West) zou juist wel voldoen aan de behoefte van de bewoners en is dan niet in strijd met de gebiedsvisie die door de raad zelf vastgesteld. Dat is dan politiek met het gezicht naar de wijk toe, staan voor je beslissingen en luisteren naar de bewoners en winkeliers.

 

Maandag 22 april: meningsvormend debat shopbak

Morgenavond 22 april gaat de behandeling in de Arnhemse raad verder.

Afgelopen maandag 15 april is de informatieve ronde geweest.

Er waren 23 sprekers tegen de komst van de shopbak. Daarnaast waren ook enkele voorstanders zoals de projectontwikkelaar, Hoogvliet en de Cyriel van Gorkum van de SPAR. De laatste was nu voor het plan (nadat hij was uitgekocht door Hoogvliet).

De gemeenteraad behandelt de shopbak tussen 21.15 – 22.15 in de raadszaal. We roepen dan ook iedereen in Lombok en Heijenoord op om de strijd tegen de ongewenste ondergrondse supermarkt voort te zetten door de aanwezigheid met spandoeken en flyers.

De quickscans (ambtelijke beoordeling van het initiatief van de projectontwikkelaar) waren in 2009 en 2010 duidelijk. Geen draagvlak voor deze ontwikkeling. Toch heeft uiteindelijk het college toegestemd. Maar was dat op basis van de quickscans?

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!

Banenverlies bij middenstand Lombok, AH, Lidl en Jumbo als shopbak doorgaat.

Vandaag staan in De Gelderlander (internet versie) uitspraken van projectontwikkelaar Harm Mensink over een “forse groei van de werkgelegenheid” door de komst van Hoogvliet en vermeend vergroot draagvlak bij de wijkbewoners.

Wij als platform weten dat de waarheid anders is.

Werkgelegenheid

Dat een full-servicesupermarkt banen oplevert dat moge duidelijk zijn. Dat de medewerkers van de huidige SPAR worden overgenomen dat lijkt me toch wel het minste dat gedaan kan worden in het geval dat een grotere supermarkt in Lombok de kleine SPAR door concurrentie tot faillissement dwingt. Logisch tot nu toe.

Wat de heer Harm Mensink vergeet te melden dat door de komst er 8-12 % ! minder omzet zal zijn bij de AH, Lidl en Jumbo: daar gaan dus veel banen verloren. (Info uit quickscans gemeente Arnhem). En dan ook nog het banenverlies bij de huidige middenstanders die mede zorgen voor het karakter in de wijk. En bij de COOP in Oosterbeek kost het ook banen. De advocaat van deze supermarkt heeft niet voor niets een zienswijze ingediend en een brief naar de raad gestuurd. In de Gebiedsvisie Spoorzone West is vermeld dat, op basis van economisch onderzoek, een kleine vergroting van de huidige supermarkt gewenst is. Vanuit het marktgebied zal de vraag niet groter worden, komt ook niet meer (Arnhems Buiten gaat niet door en Hoogstedelaan is verkleind cq vertraagd). Conclusie: per saldo komen er geen banen bij!

Andere buurtsuper

Sinds vele vele jaren is er een buurtsuper in Lombok. Er zijn al verschillende geweest en zullen er ook weer komen. Dat de heer Van Gorkum stopt betekent nog niet dat er geen andere komt. De trend is supermarkt land is nu: grote supermarkten op grote locaties met wijkoverstijgende functies en kleine buurtsupers ter ondersteuning van de wijk of buurtbehoefte. Deze trend komt over van grote landen zoals Frankrijk en Duitsland. De kleine buurtsuper krijgt hierdoor juist meer kans.

Draagvlak

De projectontwikkelaar meent dat de bewoners tegen de shopbak hebben getekend uit vrees van banenverlies. Ik wist niet dat hij er bij was toen de mensen hun handtekening zetten! Wij als platform hebben de handtekeningen opgehaald. De mensen gaven hoofdzakelijk als reden op: overlast (verkeer- en parkeer-), steun aan de middenstanders, behoud buurtsuper en karakter van de wijk. Ik heb trouwens niet gehoord dat de meningen in de wijk nu gepeild werden. En wij als platform spreken toch dagelijks veel mensen in de wijk.

Maandagavond 15/4 behandeling shopbak !

Morgenavond 15 april is DE dag voor onze actie tegen de shopbak. B&W heeft een antwoord gegeven op de bezwaarschriften en dit is naar de gemeenteraad gestuurd.

Het is nu aan de raad om hierover een oordeel te vellen.  Het bestemmingsplan kan worden afgekeurd, goedgekeurd of er kunnen via amendementen (wijzigingsvoorstellen) aanpassingen worden voorgesteld.

De gemeenteraad heeft de gehele avond van de Politieke Maandag 15 april 2013 geagendeerd voor de behandeling van de shopbak. We roepen dan ook iedereen in Lombok en Heijenoord op om de insprekers te steunen in de strijd tegen de ongewenste ondergrondse supermarkt. Vanaf 19.30 uur gaan we de strijd aan!

B&W is doof en blind voor onze argumenten; we gaan op 15 april de gemeenteraad een ander geluid laten horen.

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!

Uitstekend commentaar in De Gelderlander.

Afgelopen zaterdag stond in De Gelderlander een groot artikel over de shopbak met als titel “Verkeersinfarct dreigt bij shopbak”.

Een duidelijk en objectief verhaal over de shopbak in relatie met verkeers- en parkeeroverlast. Ook werden diverse andere onderwerpen aangesneden: de 600 handtekeningen, de 144 bezwaarschriften, de PvdA die tegen is en de “intimiderende en misleidende” handelswijze van de projectontwikkelaar inclusief zijn adviseur.

Op pagina 35 staat het commentaar van De Gelderlander op de huidige situatie. Een zeer goede analyse van de stand van zaken; het college heeft de huidige situatie aan zichzelf te wijten. De plannen voor een westtangent zijn verdwenen; het is zelfs een taboewoord in politiek Arnhem. De plannen verdwenen; de overlast blijft bestaan en zou er met de shopbak alleen maar groter mee worden.

Op naar de informatieve Politiek Avond!