“Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”

Dat een fullservice supermarkt meer verkeer aantrekt, hebben we vorig jaar al meerdere keren aangeven. Deze logische redenering wilde B&W toen niet begrijpen.

In geval van buurtsuper, groter dan de SPAR en kleiner dan een Hoogvliet fullservice supermarkt, vinden de boodschappen veelal op de fiets of lopend plaats. Een fullservice supermarkt trekt veel klanten aan van buiten de wijk die de weekboodschappen doen en dat gaat uiteraard met de auto. En de Oranjestraat is al overbelast!

Zie ook dit artikel van het Fietsberaad naar een onderzoek van de Universiteit Twente “Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”.

Knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok

Onderstaande toelichting behoort bij de knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok.
1.   Knelpunt Heijenoordseweg / Gentiaanstraat.
Op dit (entree)punt komen de verkeersstromen vanaf de Amsterdamseweg samen. Over de Heijenoordse weg het westelijke verkeer (A12) dat via het Dorp komt binnenrijden. Over de Gentiaanstraat het verkeer dat uit Noordelijk en Oostelijke richting komt (Burgemeesterswijk, Station, Sonsbeek, Apeldoorn (A50).
Het verkeer op de Heijenoordseweg staat hier te wachten voor de stoplichten Oranjebrug, terwijl het verkeer uit de Gentiaanstraat, komen van links hier probeert in te ritsen.
2.   Knelpunt Oranjebrug
Verkeer komend van beide richtingen kan elkaar hier niet passeren vandaar dat er stoplichten zijn geplaatst zodat afwisselend het verkeer in bedie richtingen over de brug kan rijden. Dit is één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid”  Uitgevoerd door Goudappel Coffen in opdracht van de Gemeente Arnhem.
3.   Sluip en bestemmingsverkeer noord-zuid.
De Oranjestraat is de enige as tussen de radialen Amsterdamseweg en Utrechtsestraat en wordt ook specifiek benoemd in het Verkenningennota:
“Een gevolg van het radialenstelsel in Arnhem Noord is dat een aantal wijken in Arnhem sluipverkeer op de verbindingen tussen de radialen kent. Voorbeelden hiervan zijn de Oranjestraat in Heijenoord/ Lombok en de Emmastraat in het Spijkerkwartier.”
Het gevolg is dat regelmatig de hele Oranjestraat “verstopt” raakt met als gevolg een file in de Oranjestaat tussen Oranjebrug en Stoplichten Utrechtseweg.

4.   Knelpunt Kruising Utrechtseweg/Oranjestraat/Onderlangs  
Door middel van stoplichten wordt het verkeer vanuit 5 richtingen hier bediend. Deze stoplichten zijn een sluis in het verkeer naar westelijk richting (Oosterbeek, Renkum, A50)  en Centrum en Zuid. (Onderlangs, Roermondsplein, Weerdjestraat Nelson Mandela brug (Pleyroute & A325) .
Dit is ook één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid” .
Door de komst van “Arnhem Buiten” en toenemende bedrijfsactiviteit op het Kema terrein zal deze radiaal nog eens extra belast worden.
5.   Toekomstig Knelpunt geplande op- en afrit supermarkt/winkelcentrum
Direct na de “sluis” kruispunt Utrechtseweg/Oranjestraat is de op en afrit van de supermarkt gepland.  Verkeer komen uit westelijk richting zal hier moeten wachten voor het doorgaand verkeer en dit heeft een opstopping van tot gevolg. (in de laatste oplossing van het buro Maris is een voorsorteerstrook voorzien, maar door gebrek aan ruimte kunnen hier maximaal 2 auto´s staan, waardoor alsnog de doorstroming wordt belemmerd en ook het bestemmingsverkeer van en naar de Wilhelminastraat wordt hierdoor geblokeerd.
Vertrekkend verkeer vanaf de supermarkt in oostelijke richting zal moeite hebben om het doorgande verkeer uit oostelijk richting te kruisen. Alternatief wordt vertrekken in westelijke richten en een nieuwe sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat te gebruiken (voor verkeer dat richting Heijenoord de wijk wil verlaten. Of doorrijden naar de rotonde Kema en daar om te keren. Zonder extra stoplichten is deze op-/af dus bijna niet uitvoerbaar wat een nieuwe sluiswerking op de belangrijke radiaal tot gevolg heeft. Bovendien zal ook met stoplichten naar verwachting de sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat gebruikt worden.
6.  Sluip- en bestemmingsverkeer Zuid Noord.
Zie knelpunt 3. Echter met extra toename van verkeer in deze richting zal met name door knelpunt 9 tot een infarct leiden.
7.  Nieuwe sluiproute zuid-noord
Verkeer komend van de supermarkt zal een nieuwe sluiproute nemen, hierbij de stoplichten op knelpunt 4 ontwijken en tevens profiteren van de voorrangsituatie op knelpunt 8. De rustige buurtstraten Wilhelminastraat en Alexanderstraat worden doorgaande wegen met dezelfde fileproblematiek als de Oranjestraat.
8.  Nieuw knelpunt kruising Alexanderstraat/Oranjestraat
Door de toenemende zuid-noord verkeersstroom, de nieuwe sluiproutes en met name knelpunt 9 zal de doorstroming op bepaalde momenten volledig tot stilstand komen. Verkeer komend vanuit noord moet voorrang verlenen aan verkeer richting noord komend van de Alexanderstraat. Echter verderop in de Oranjestraat is er een verkeersremmer (Knelpunt 9)  waardoor verkeer richting Noord niet de wachtende auto´s richting zuid niet kan passeren.
9.   Knelpunt 9 verkeersremmer bij snackbar
Als verkeersremmers zijn in de wijke een aantal wegversmallingen aangebracht. Bij deze is de versmalling echter, anders dan bij de andere versmallingen, niet breed genoeg om auto´s elkaar te laten passeren. Het verkeer uit beide richting dient hier dus op elkaar te wachten.
10. Toekomstig sluipverkeer noord- zuid =>oost
Verkeer richting oost dat de problematiek van knelpunt 9 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt kan/zal uitwijken en via de oostkant van de wijk rijden en bij knelpunt 8 zich weer voegen in bij het doorgaande verkeer richting stoplichten Utrechtseweg.
11.  Toekomstig sluipverkeer noord zuid=>west/oost
Verkeer richting west dat de problematiek van knelpunt 9 en/of 4 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt zal uitwijken en via de westkant de wijk verlaten via de Wilhelminastraat of Dalweg. Dit wordt momenteel al steeds vaker  gedaan en zal alleen maar toenemen in de toekomstige situatie. Hierdoor zullen ook de Zuidelijke paralelweg, Wilhelminastraat en dalweg een doorgaande weg worden.

 

Onderzoek inpassing verkeer onvolledig en verkeerd beeld verkeershinder!

 

 


 

In opdracht van de projectontwikkelaar Arthur Armstrong Vastgoed BV is in 2011 door bureau Grontmij een onderzoek “Inpassing in- en uitrit supermarkt Utrechtseweg” uitgevoerd.

Maar geeft het onderzoek wel een volledig en juist beeld van de te verwachten verkeershinder in Lombok in geval van de komst van de ondergrondse supermarkt?

Na bestudering van het rapport kunnen wij deze vraag maar met één woord beantwoorden: NEE.

Deze uitspraak is gebaseerd op de volgende constateringen:

  • In het rapport is alleen het kruispunt Utrechteseweg- Oranjestraat –Hulksteinseweg bekeken (inpassing van de in- en uitrit voor de verkeerslichten). Te verwachten verkeershinder in de omliggende straten Alexanderstraat, Wilhelminastraat, Diependaalseweg en Zuidelijke Parallelweg is geen onderwerp van onderzoek (sluipverkeer; Oranjestraat staat al vast in de spits).
  • In de berekeningen is geen rekening gehouden met de toekomstige groei van het autoverkeer in Arhem. Terwijl de gemeente hiervan in meerdere rapportages duidelijk melding van maakt (bv MER Structuurvisie Arnhem door Arcadis).
  • Bij de huidige situatie is veelal de laagste verkeershoeveelheid van twee verkeersmetingen genomen. Dit resulteert in onterecht minder hinder.
  • In de berekening (en later de microsimulatie) is uitgegaan van 1500m2 oppervlakte supermarkt ipv de 1800-2000 m2 dat nu het plan is. Dat is duidelijk veel meer waardoor niet is uitgegaan van de juiste verhoging van verkeersaanbod.
  • De linksaffer (van de Utrechtseweg vanuit Oosterbeek linksaf de Oranjestraat in) moet in de berekeningen conflictvrij zijn om geen opstoppingen te veroorzaken op de Oranjestraat. Maar in de spits loopt deze zeker niet conflictvrij omdat de gehele Oranjestraat in de spits vast staat. Wederom een uitgangspunt dat niet klopt.
  • In de brief van februari 2012 van B&W aan de gemeenteraad wordt geen melding gemaakt van mogelijk verkeershinder en opstoppingen.
  • Het rapport spreekt als advies over kritische opstellengtes waardoor het verkeer toch kan opstropen en niet kan doorrijden! “Uit de COCON-berekeningen kan niet worden afgeleid hoe groot de blokkaddes zullen zijn”. De gewenste opstellengtes zijn vanwege ruimtegebrek niet mogelijk waardoor wel opstoppingen ontstaan.
  • Als eindconclusie wordt gemeld dat de in- en uitrit wel kan worden ingepast (met kritische bedenkingen). Dat is een verkeerstechnische conclusie op basis van een bedachte norm. Maar bekijken we het in gewone mensen taal: er is nu al in de ochtend en avondspits verkeershinder en dat zal dus door het verkeer voor de supermarkt alleen maar erger worden. En dan zeggen normen niet veel!

Het onderzoek had blijkbaar alleen tot doel een aansluiting op de Utrechtseweg goed te keuren en geeft geen enkel beeld van de verkeershinder in de Oranjestraat, Alexander en Wilhelminastraat. En meer verkeershinder geeft meer kans op ongevallen zoals meerdere bewoners me al hebben gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

Jos