Brief aan de Arnhemse gemeenteraad

Geachte Hr. E.Hesen en leden van de Arnhemse gemeente raad

In aansluiting op ons schrijven d.d. 16-03-2012 vragen wij uw aandacht voor het navolgende:

  1. per mail d.d. 22-03-2012 van de zijde van projektontwikkelaar Arthur Amstrong
    ontvingen wij de mededeling dat bij goede weersomstandigheden op korte termijn verder gesloopt gaat worden op het terrein van de voormalige Volkswagen garage Utrechtseweg 280-282. Dit terwijl de in de sloopvergunning gewenste aan te leveren Asbest rapportage nog steeds niet beschikbaar is.
  1. Bij de thans reeds uitgevoerde werkzaamheden is een deel van de klassieke Engelse parktuin gerooid zonder dat in verband met het in procedure brengen van een concept nieuw bestemmingsplan een nul inventarisatie van de aanwezige flora en fauna is gemaakt. De vijf extra bomen aan de voorzijde voorzien in de ontwerp notitie Stedebouwkundige inpassing zullen zeker geen compensatie vormen voor o.a. de aanwezige vleermuis populaties.
  1. Inmiddels komt er in de buurt een gedragen reactie op gang tegen dit ontbreken van stukken en onduidelijkheden welke het beoordelen van de planvorming niet mogelijk maken.
    Wij vragen ons o.a. af op welke inhoudelijke informatie B en W besloten heeft tot medewerking aan een bestemmingsplan aanpassing welke de ondergrondse supermarkt mogelijk zou moeten maken.
    Ter informatie wijs ik u op de sinds vandaag in de lucht zijnde internet site: www.ondergrondsesupermarkt.nl
  1. Afsluitend verzoeken wij Dhr. Hesen als griffier van de raad deze brief ter beschikking te willen stellen aan alle raadsleden.

 

Brief aan gemeenteraad. Supermarkt Utrechtseweg 280-282

Arnhem, 16-03-212
Ref.nr. wl-005
Betreft: Supermarkt Utrechtseweg 280-282
zaak no.: 2012-02-02462

Geachte Hr. E.Hesen raadsgriffier en leden van de Arnhemse gemeenteraad.

Hierbij stuur ik U een copie van ons W.O.B. Verzoek inzake de supermarkt ontwikkeling aan de Utrechtseweg 280-282, en een copie van ons aanvullend verzoek.

Helaas is de verstrekte informatie tot nu toe dermate incompleet en tegenstrijdig dat ons niets anders rest indeze om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen m.b.t. de afspraken die onder leiding van Wethouder Kneppelhout in 1982 gemaakt zijn met de eigenaren bewoners van de panden Oranjestraat 123 t/m 109.

Het betrof de concept bouwvergunning aanvrage van de Fa. van Tilburg Volkswagen dealer en de afspraken welke gemaakt zijn om de woon- werk funkties te scheiden en milieu overlast ( geluid – luchtkwaliteit ) te voorkomen.
Op basis van deze afspraken zijn onze bezwaren destijds ingetrokken en is de bouwvergunning door de gemeente verleend.

De geluids en potentiel de luchtkwaliteit belastende bronnen werden allen in westelijke richting/Oosterbeek verschoven op een afstand van 30 meter van onze achtergevels.
Alle openingen in de garagewand die toegang gaven tot de Oranjestraat werden afgesloten. Een strookje grond tussen de no’s Oranjestraat 121 en no. 119 werd in eigendom overgedragen en getransformeerd tot tuin.

Wij zijn van mening dat deze afspraken tussen gemeente, buurt bewoners en de opstal eigenaar van de voormalige volkswagen garage ook nu nog de basis vormen en de context moeten zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Uit de verstrekte informatie en beperkt aanwezige notitie’s blijkt de kennis van een en ander blijkbaar niet meer aanwezig te zijn.
Het is voor als direkt betrokken pijnlijk te moeten constateren dat de belangstelling van de projektontwikkelaar zich beperkt tot de verkeersafwikkeling op de Utrechtseweg en de daar aangelegen historische villa en leef en woon milieu van de direkt omwonenden niet of nog steeds niet aan de orde komen in de voorhande zijnde stukken.

Afsluitend verzoeken wij Dhr. Hesen als griffier van de raad, deze brief met bij behorende bijlagen ter beschikking te willen stellen aan alle raadsleden.

Brief aan gemeente: WOB verzoek Utrechtseweg 280-282

Arnhem,          16-03-2012
Ref.nr.             wl-004

Onderwerp:    WOB verzoek Utrechtseweg 280-282
no.2012-02-02462

Geacht College

Onder dankzegging voor de bij schrijven uwerzijds d.d. 15-03-2012, kenmerk 2012-0-031.821/ KP zaak no. 2012-02-02462 door U aangereikte stukken veroorloven wij ons na volgende opmerkingen en aanvullende verzoeken:

1. Van de door ons gevraagde verkeersanalyses cq verkeersstromen mbt leveranciers en bezoekers hebben wij geen analyse van het gevraagde ontvangen. Wij troffen een cijfermatige computer input aan m.b.t. de aanpassing van de verkeersregel installatie op het kruispunt AH019.

Wij verzoeken nadrukkelijk om de cijfermatige analyses van verkeersbewegingen m.b.t. leveranciers en bezoekers, waar komen ze vandaan, wie zijn het, waar gaan ze naar toe. Deze moeten beschikbaar zijn, en afgeleid zijn van een Distributie planologisch onderzoek zo niet is een cijfermatige input voor een computer programma niet realistisch.

Deze cijfers met onderliggend DPO zien wij gaarne z.s.m. tegemoed.

Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de te verwachten noord-zuid (Heijenoord- Lombok) verkeersbewegingen via de Oranjestraat gekoppeld aan de te verwachten parkeerdruk in dit straat gedeelte.

2. Wij constateren dat lucht en geluids kwaliteits rapporten thans nog niet beschikbaar zijn maar gaan er van uit dat de benodigde O metingen inclusief de daarbij gehanteerde kaders en randvoorwaarden z.s.m beschikbaar zullen komen. Dit voordat een concept ontwerp bestemmings plan ter inzage wordt gelegd.

3. Met betrekking tot de verleende sloopvergunning merken wij op dat weliswaar de besluitvorming van B en W in deze in copie is meegezonden maar dat de vergunning zelf inclusief bijbehorend kaart materiaal ontbreken. Inmiddels is het slopen begonnen en de wijze waarop dit gebeurd nl met behulp van een mini graaf machine indrukken van muren en weggrijpen van gevelbedekking doet ons het ergste vrezen voor de zorg van de gezondheids voorzieningen van omwonende bewoners.

4.Alle gevraagde tijdsplanningen voor de uit te voeren onderzoeken en te volgen procedures ontbreken, ons inziens een niet acceptabel gegeven.

Samenvattend: Wij hebben op onze vragen of geen antwoorden gekregen, een niet gevraagd antwoord gekregen of de mededeling ontvangen dat er nog geen stukken voorhanden zijn.

Om deze redenen willen wij gaarne Uw schrijven kenmerk 2012.0.031.821/KP als een formeel besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuurs recht ontvangen.

Een afschrift van dit schrijven wordt met een begeleidende brief verstuurd aan de griffie van de gemeenteraad en de afzonderlijke frakties.

 

Brief aan gemeente: Utrechtseweg 280-282 Supermarkt ontwikkeling

Arnhem, 20-02-2012

Onderwerp:    Utrechtseweg 280-282 Supermarkt ontwikkeling

Geacht College

Jongstleden 14 en 16 februari bezochten wij de inloop- informatie avonden betreffende de plannen rond het gebied en opstallen Utrechtseweg 280- 282 als direkt betrokkenen aan de Oranjestraat.

Op beide avonden was helaas het onderliggende documentatie materiaal van de concept planvorming niet aanwezig of nog niet voorhanden. Omdat het voor ons niet mogelijk is om tot een afgewogen oordeel met betrekking tot de concept planvorming te komen verzoeken wij U met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur ons de volgende gegevens en documenten ter beschikking te stellen :

 

-        projektnaam en dossiernummer met vermelding van de betrokken gemeentelijke afdelingen en behandelende ambtenaren.

-        De verkeersanalyses cq verkeersstromen van beoogde leveranciers en bezoekers. Aantallen uitgesplitst naar afkomst en bestemming.

-        de luchtkwaliteits rapporten met oa met betrekking tot fijnstof

-        de geluids rapporten mbt het verkeer cq de toename van het verkeer op de Utrechtseweg, en Oranjestraat.

-        De 0 metingen van de huidige situatie aan de Utrechtseweg en Oranjestraat betreffende : geluid – luchtkwaliteit en fijnstof.

-        De verleende sloopvergunning en de tijdsplanning voor de verdere RO en bouwvergunning procedures.

-        Een copie van de besluitvorming van B en W in deze met planning en verdere proces termijnen.

Mochten documenten van deze opsomming thans nog niet beschikbaar zijn dan ontvangen wij deze gaarne direkt na gereed komen.

Hartelijk dank voor de te nemen moeite in deze,