Boodschappen steeds meer via internet

Ook een kleine supermarktketen als Jan Linders gaat naast een winkel ook online de boodschappen aanbieden. Zie hier in De Gelderlander op internet.

Steeds meer mensen laten hun boodschappen bezorgen. Het is niet alleen gemakkelijk voor ouderen maar ook voor jongeren die vanwege het drukke leven kiezen voor gemak. Even op internet je boodschappenlijstje invullen en voor een kleine vergoeding krijg je de boodschappen tot aan je keuken thuisbezorgd. Tegenwoordig hebben gelukkig ook senioren steeds meer de beschikking over een pc of tablet.

Naast AH, SPAR, Jumbo, Plus, C1000 dus nu ook Jan Linders voor de online boodschappen.

 

Kleine supermarkten: Spar City Store

In De Gelderlander van zaterdag 8 februari 2014 (pag.33): Spar City Store.

Dat kleine supermarkten geen toekomst meer zouden hebben is allang achterhaald.

In Arnhem opent de Spar binnenkort op het Willemsplein een kleine supermarkt volgens haar nieuwe formule (winkelvloeroppervlakte 350 m2).

 

In de huidige hectische maatschappij, steeds meer een 24/7 economie, maken we meer en meer gebruik van winkels op onze route van en naar het werk. En dat gaat ten kosten van de supermarkten in de buurt.

De Spar City Store wordt ook wel eens de nieuwe binnen stedelijke buurtwinkel genoemd. Uiteindelijke zullen er circa vijftig-zeventig stadswinkels in Nederland verschijven, vooral in de grotere steden.

Ontwikkelaar Shopbak probeert het opnieuw, nu met fake-inspraak.

Na het debacle van de shopbak in 2013 probeert Harm Mensink het opnieuw. Hij meent goed naar de gemeenteraad van Arnhem te hebben geluisterd. Hij heeft nu een pseudo-inspraakproces opgetuigd om zijn plan alsnog uitgevoerd te krijgen. De eerste deelnemer is al opgestapt.

Harm’s goocheltruc: als je een konijn in een hoge hoed stopt, komt er ook een konijn uit.

Een blanco of open planproces! Prima!

“De bevolking en de ondernemers bij de planvorming betrekken”, dat heeft Harm Mensink van ontwikkelaar Arthur Armstrong goed begrepen, toen de Arnhemse Gemeenteraad in het voorjaar van 2013 zijn shopbak naar de prullenbak verwees. Dus sprak hij in het najaar van 2013 met het Wijkplatform Arnhem-West en stelde hij een Klankbordgroep uit de wijk in om, zoals hij te kennen gaf, een blanco planproces in te gaan voor de invulling van het braakliggende terrein aan de Utrechtseweg. En voor een blanco planproces waren voldoende bewoners en ondernemers uit Lombok, Heijenoord en Hoogstede/Klingelbeek te vinden. Vrijwel iedereen vindt immers dat het terrein van de voormalige garage Hegeman dringend een nieuwe bestemming moet krijgen. Het is nu een schandvlek voor de wijk.

Blanco blijkt niet blanco.
Harm Mensink huurt twee adviseurs in om het inspraakproces te begeleiden en stuurt een brief (10 september 2013) naar een geselecteerd aantal wijkbewoners en ondernemers.   Of zij belangstelling hebben voor de klankbordgroep. Daar worden al de eerste drie fouten gemaakt:

 1. De selectie is zó uitgevoerd, dat bewoners die het meeste te maken krijgen met de invulling van het terrein (de zogeheten “eerste schil”) per definitie in de minderheid zijn. De eventuele tegenstand van die kant wordt zo klein mogelijk gemaakt. Hoe representatief is de inspraak dan nog?
 2. Er wordt nergens duidelijk gemaakt wat de status van de klankbordgroep is. In ieder geval kan de groep nooit beslissen. Individuele leden kunnen alleen hun geluid laten horen en dat is alles. Toch probeert de ontwikkelaar er één geluid uit te laten komen, zoals we verderop zullen beschrijven. Want hij wil draagvlak en dus zoveel mogelijk unanimiteit. Dat vraagt luisteren naar de klankbordleden en dat bleek helaas niet het sterkste punt.
 3. In de uitnodigingsbrief van september 2013 geeft Mensink eigenlijk al onomwonden aan waar het hem om gaat: “Wij willen verbetering van de wijkeconomie in Arnhem-West (…) Wij willen een centrumplek in de wijk creëren waarin het prettig ondernemen is, waar mensen werk vinden en waar ook de ontmoetingsfunctie voor bewoners in de wijk gestalte krijgt. Uitgangspunt is een trekker huisvesten in de vorm van een supermarkt.

Dat is geen blanco begin dus, maar een aap uit de mouw of liever gezegd: een konijn dat al bij voorbaat in de hoge hoed van het planproces is gestopt.

De trechter treedt in werking.
Met deze vertrekpunten maakten de slimme adviseurs van de ontwikkelaar vervolgens een trechter van het inspraak-gebeuren. Hoewel diverse klankbordleden al vanaf het begin aangaven dat er een blanco uitgangspunt moest komen, walste de projectleiding min of meer autistisch door als een bulldozer. Ook het geluid dat het niet zozeer gaat om een supermarkt, maar vooral om de grootte ervan en dus de impact op de wijk, werd vakkundig van tafel geveegd, ondersteund door al of niet quasi-wetenschappelijke uiteenzettingen over de supermarkt van de toekomst. Een wijksupermarkt zou het moeten worden met een oppervlakte van zo’n 1.800 m2, vergelijkbaar dus met de shopbak, maar dan bovengronds. Dat is overigens geen wijk- maar een stadsdeelsupermarkt.
Er is zelden een klankbordgroep met zoveel krommende tenen waargenomen.

Bewonersavond: rijp en groen (bewerking: ontwikkelaar).
Behalve klankbordvergaderingen is in het najaar een redelijk bezochte inloopbijeenkomst voor wijkbewoners en ondernemers gehouden. De keuze voor een inloopbijeenkomst was een slimme. De ontwikkelaar hield geen inleiding en er was ook geen centrale discussie mogelijk. Er stonden drie thema-borden waarop de bezoekers hun kreten rijp en groen konden neerpennen. Er is niet bijgehouden wie wat zei, waar de bezoeker vandaan kwam en welke voorinformatie hij of zij had. De oogst was dus een verzameling vaak tegenstrijdige kreten, die vervolgens door de ontwikkelaar zorgvuldig zijn bewerkt tot lijstjes ten behoeve van 3 workshops: economie, verkeer en leefbaarheid.

Workshops: de deegrol.
De lijstjes met kreten werden vervolgens als input gebruikt voor een drietal zogenoemde workshops. Die waren dat helaas niet. Stel je voor: de klankbordgroep werd in kleine subgroepjes verdeeld van enkele mensen. Zet daar diverse, ook van buiten gerekruteerde deskundigen en belanghebbenden tegenaan en je weet wat je krijgt. Zo zat bijvoorbeeld bij de economie-workshop een baas van supermarktconcern Hoogvliet aan tafel, en niet bijvoorbeeld de SPAR-organisatie. In een andere workshop kwamen we Kees Maris, de ontwerper van de shopbak van 2013 tegen. Zo ging dat daar. Niet zozeer workshops dus, maar veeleer deegrollen waarmee diverse “arme” leden van de klankbordgroep platgewalst werden.

Conclusies trekken ging van au.
De oogst van de workshops was de ontwikkelaar en zijn adviseur dus welgevallig. Het waren hun eigen woorden. Dat zou dus makkelijk conclusies trekken worden in de laatste klankbordgroep. We spreken inmiddels van 23 januari 2014. Konden we zo door naar een wijkavond om daar met groot draagvlak een nieuwe Hoogvliet-variant vast te stellen.   Daar zou de gemeente niet meer omheen kunnen. Maar, helaas voor de ontwikkelaar: de klankbordleden lieten zich niet zo gemakkelijk in de luren leggen. Het grootste deel eiste een gelijkwaardige behandeling van de aspecten leefbaarheid, verkeer en economie. Economie (=grootschalige supermarkt) zou dus niet leidend mogen zijn voor de invulling van het Hegemanterrein. De slotsom was dat de ontwikkelaar zo dus niet met de klankbordgroep naar de wijk zou kunnen gaan.
De klankbordbijeenkomst van 23 januari werd dus verlengd, naar 18 februari. De klankbordgroep eist in meerderheid dat dan door de ontwikkelaar duidelijkheid zal worden gegeven over drie elementen van zijn beoogde supermarkt:

 • dat voldoende levensvatbaarheid overblijft voor de huidige kleine ondernemers in de wijk;
 • dat het huidige verkeersinfarct in met name de Oranjestraat wordt opgelost;
 • dat de supermarkt c.a. qua maat en schaal past bij het karakter van onze wijk.

Diverse leden voegden er aan toe: als niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan er wat hun betreft dus geen grootschalige supermarkt komen. Het is dus nog maar de vraag of het konijn voor het eind van Harm’s goocheltruc nog in leven is. Op 18 februari zal dat blijken.

Eerste klankbordlid al vertrokken.
Eén van de klankbordleden wilde dat niet afwachten. Zijn geloof in een open, oprechte planprocedure waarin de wijk het volle pond zou krijgen, was geheel de bodem ingeslagen. Hij stapte dus op. Mogelijk volgen er op 18 februari meer. Zo gaat dat als je als ontwikkelaar onder het mom van het betrekken van de wijk je eigen belang koste wat het kost wil doordrukken.

Wordt vervolgd na 18 februari.

“Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”

Dat een fullservice supermarkt meer verkeer aantrekt, hebben we vorig jaar al meerdere keren aangeven. Deze logische redenering wilde B&W toen niet begrijpen.

In geval van buurtsuper, groter dan de SPAR en kleiner dan een Hoogvliet fullservice supermarkt, vinden de boodschappen veelal op de fiets of lopend plaats. Een fullservice supermarkt trekt veel klanten aan van buiten de wijk die de weekboodschappen doen en dat gaat uiteraard met de auto. En de Oranjestraat is al overbelast!

Zie ook dit artikel van het Fietsberaad naar een onderzoek van de Universiteit Twente “Aanwezigheid buurtsuper leidt tot minder autogebruik”.

Supermarkt van de toekomst is kleiner

 

De supermarkt in de huidige vorm gaat veranderen.

Zie hier op YouTube een duidelijk filmpje over de supermarkt van de toekomst die binnen niet al te lange termijn wordt ontwikkeld.

Nu al hebben veel supermarkten zoals Jumbo, AH, Plus, Boni enz een breng- en afhaal service. De grootte van de supermarkten (BVO m2) kan omlaag maar het aantal benodigde parkeerplekken moet omhoog vanwege de afhaal service. Lijkt tegenstrijdig maar is het niet volgens verschillende onderzoeken en artikelen in kranten. Hier nog twee voorbeelden van de SPAR: web only en bestelgemak.

Dossier Fijnstof

Fijnstof wordt steeds meer beschouwd als een groot risico voor de volksgezondheid. Maar wat is eigenlijk fijnstof, waarom is het een risico, wat doet de gemeente tegen fijnstof en wat heeft het met de shopbak te maken?

In dit artikel alles over fijnstof. Een levendig artikel waar we de komende tijd meer links naar artikelen, documenten enz zullen plaatsen.

Wat is fijnstof?

Europese norm is achterhaald.

Binnenkort meer …

Lawaaioverlast is meer dan kale decibellen

Lawaaioverlast is meer dan kale decibellen, “Stapeling van lawaai wordt onderschat”.

Hiermee start het artikel uit de Volkskrant van 24 april 2012 over de nieuwe pyscho-akoestische aanpak van meten van de heer Loek van Laarhoven (gepensioneerde geluidsexpert van de gemeente Oss).

Een supermarkt aan de Utrechtseweg zal door de bevoorrading (4 a 5 keer per dag vanaf 7 uur ’s-morgens en ook op zaterdag en zondag!) en door geluid van dichtslaande deuren en mensen op het grote parkeerterrein van ruim 70 auto’s voor veel overlast voor de omwonenden zorgen. De omliggende Wilhelminastraat, Alexanderstraat en de Oranjestraat fungeren als een soort klankkast en versterken het geluid dag en nacht.

De wet werkt met 24-uurs gemiddelden en houdt geen rekening met de beleving van mensen. Beleving van geluid is deels een subjectieve waarneming waarbij ook psychosociale factoren een rol spelen. Alleen maar voldoen aan de norm is volgens Van Laarhoven achterhaald. “In stadcentra werkt de wet niet goed en is er volgens de wet niets aan de hand; in de praktijk worstelen gemeenteambtenaren met waslijsten aan bewonersklachten”. Volgens Cristo Padmos, een van de architecten van de Wet geluidshinder kan de methode van Van Laarhoven een uitweg bieden.

De gemeente zal aangeven dat het voldoet aan alle normen. Het gaat ons ook om het verschil; op dit moment is er geen geluidsbron; er wordt nu vanaf het terrein geen geluid geproduceerd. Ook toen garage Hegeman er was, was het geluid minimaal omdat alles zich binnen afspeelde. Een groot parkeerterrein met op- en afrijdende auto’s, aan- en afvoer, karretjes, open en dichtslaande deuren en winkelende mensen bij de dagwinkels zorgt wel voor veel geluid. De overlast voor de omwonenden wordt zwaar onderschat en we verwachten veel klachten als het parkeerterrein er is. Gemeenteraad 026: kies voor kwaliteit van leven, kijk niet alleen naar de normen maar laat de Lombokkers de vogels horen in plaats van auto’s.

Roet is de boosdoener.

In Rozendaal gaat de bouw van de Dorpsschool langs de A12 niet door. Volgens De Gelderlander durfden de coalitiepartijen op basis van een GGD-rapport over de luchtkwaliteit van de bouw af te zien. Onderzoek van GGD en TNO wijst uit dat tegen de hoge roetconcentraties weinig te doen valt. Het onderzoek is gedaan volgens de laatste wetenschappelijke kennis van de kleinste deeltjes. De laatste jaren komen er steeds meer onderzoeken waaruit duidelijk naar voren komt dat de negatieve gezondheidseffecten van roet zwaar onderschat wordt en dat de huidige normen onvoldoende zijn.

In de Oranjestraat is al vele jaren sprake van zwaar verkeersoverlast met overmatige roet uitstoot. Het extra verkeer dat een grote supermarkt aan de Utrechtseweg zal aantrekken vergroot de roetuitstoot logischerwijs, zowel op de Utrechtseweg (Hulkesteinse flat) als de Oranjestraat. De files worden groter en zullen langer duren. Meer verkeer, meer roet is slecht voor de Lombokkers. De gemeente schermt met normen en modellen. Deze normen zijn achterhaald en de modellen geven de nieuwe situatie in de Oranjestraat helemaal niet weer. Gemeenteraad van Arnhem: durf te kiezen voor de mens en maak Lombok niet nog ongezonder!

 

Knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok

Onderstaande toelichting behoort bij de knelpuntenkaart en verkeersafwikkeling in Lombok.
1.   Knelpunt Heijenoordseweg / Gentiaanstraat.
Op dit (entree)punt komen de verkeersstromen vanaf de Amsterdamseweg samen. Over de Heijenoordse weg het westelijke verkeer (A12) dat via het Dorp komt binnenrijden. Over de Gentiaanstraat het verkeer dat uit Noordelijk en Oostelijke richting komt (Burgemeesterswijk, Station, Sonsbeek, Apeldoorn (A50).
Het verkeer op de Heijenoordseweg staat hier te wachten voor de stoplichten Oranjebrug, terwijl het verkeer uit de Gentiaanstraat, komen van links hier probeert in te ritsen.
2.   Knelpunt Oranjebrug
Verkeer komend van beide richtingen kan elkaar hier niet passeren vandaar dat er stoplichten zijn geplaatst zodat afwisselend het verkeer in bedie richtingen over de brug kan rijden. Dit is één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid”  Uitgevoerd door Goudappel Coffen in opdracht van de Gemeente Arnhem.
3.   Sluip en bestemmingsverkeer noord-zuid.
De Oranjestraat is de enige as tussen de radialen Amsterdamseweg en Utrechtsestraat en wordt ook specifiek benoemd in het Verkenningennota:
“Een gevolg van het radialenstelsel in Arnhem Noord is dat een aantal wijken in Arnhem sluipverkeer op de verbindingen tussen de radialen kent. Voorbeelden hiervan zijn de Oranjestraat in Heijenoord/ Lombok en de Emmastraat in het Spijkerkwartier.”
Het gevolg is dat regelmatig de hele Oranjestraat “verstopt” raakt met als gevolg een file in de Oranjestaat tussen Oranjebrug en Stoplichten Utrechtseweg.

4.   Knelpunt Kruising Utrechtseweg/Oranjestraat/Onderlangs  
Door middel van stoplichten wordt het verkeer vanuit 5 richtingen hier bediend. Deze stoplichten zijn een sluis in het verkeer naar westelijk richting (Oosterbeek, Renkum, A50)  en Centrum en Zuid. (Onderlangs, Roermondsplein, Weerdjestraat Nelson Mandela brug (Pleyroute & A325) .
Dit is ook één van de 16 verkeersknelpunten van Arnhem zoals genoemd in de “Verkenningensnota Bereikbaarheid” .
Door de komst van “Arnhem Buiten” en toenemende bedrijfsactiviteit op het Kema terrein zal deze radiaal nog eens extra belast worden.
5.   Toekomstig Knelpunt geplande op- en afrit supermarkt/winkelcentrum
Direct na de “sluis” kruispunt Utrechtseweg/Oranjestraat is de op en afrit van de supermarkt gepland.  Verkeer komen uit westelijk richting zal hier moeten wachten voor het doorgaand verkeer en dit heeft een opstopping van tot gevolg. (in de laatste oplossing van het buro Maris is een voorsorteerstrook voorzien, maar door gebrek aan ruimte kunnen hier maximaal 2 auto´s staan, waardoor alsnog de doorstroming wordt belemmerd en ook het bestemmingsverkeer van en naar de Wilhelminastraat wordt hierdoor geblokeerd.
Vertrekkend verkeer vanaf de supermarkt in oostelijke richting zal moeite hebben om het doorgande verkeer uit oostelijk richting te kruisen. Alternatief wordt vertrekken in westelijke richten en een nieuwe sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat te gebruiken (voor verkeer dat richting Heijenoord de wijk wil verlaten. Of doorrijden naar de rotonde Kema en daar om te keren. Zonder extra stoplichten is deze op-/af dus bijna niet uitvoerbaar wat een nieuwe sluiswerking op de belangrijke radiaal tot gevolg heeft. Bovendien zal ook met stoplichten naar verwachting de sluiproute Wilhelminastraat/Alexanderstraat gebruikt worden.
6.  Sluip- en bestemmingsverkeer Zuid Noord.
Zie knelpunt 3. Echter met extra toename van verkeer in deze richting zal met name door knelpunt 9 tot een infarct leiden.
7.  Nieuwe sluiproute zuid-noord
Verkeer komend van de supermarkt zal een nieuwe sluiproute nemen, hierbij de stoplichten op knelpunt 4 ontwijken en tevens profiteren van de voorrangsituatie op knelpunt 8. De rustige buurtstraten Wilhelminastraat en Alexanderstraat worden doorgaande wegen met dezelfde fileproblematiek als de Oranjestraat.
8.  Nieuw knelpunt kruising Alexanderstraat/Oranjestraat
Door de toenemende zuid-noord verkeersstroom, de nieuwe sluiproutes en met name knelpunt 9 zal de doorstroming op bepaalde momenten volledig tot stilstand komen. Verkeer komend vanuit noord moet voorrang verlenen aan verkeer richting noord komend van de Alexanderstraat. Echter verderop in de Oranjestraat is er een verkeersremmer (Knelpunt 9)  waardoor verkeer richting Noord niet de wachtende auto´s richting zuid niet kan passeren.
9.   Knelpunt 9 verkeersremmer bij snackbar
Als verkeersremmers zijn in de wijke een aantal wegversmallingen aangebracht. Bij deze is de versmalling echter, anders dan bij de andere versmallingen, niet breed genoeg om auto´s elkaar te laten passeren. Het verkeer uit beide richting dient hier dus op elkaar te wachten.
10. Toekomstig sluipverkeer noord- zuid =>oost
Verkeer richting oost dat de problematiek van knelpunt 9 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt kan/zal uitwijken en via de oostkant van de wijk rijden en bij knelpunt 8 zich weer voegen in bij het doorgaande verkeer richting stoplichten Utrechtseweg.
11.  Toekomstig sluipverkeer noord zuid=>west/oost
Verkeer richting west dat de problematiek van knelpunt 9 en/of 4 wil ontwijken en bij het passeren van de brug in de file komt zal uitwijken en via de westkant de wijk verlaten via de Wilhelminastraat of Dalweg. Dit wordt momenteel al steeds vaker  gedaan en zal alleen maar toenemen in de toekomstige situatie. Hierdoor zullen ook de Zuidelijke paralelweg, Wilhelminastraat en dalweg een doorgaande weg worden.

 

Onderzoek inpassing verkeer onvolledig en verkeerd beeld verkeershinder!

 

 


 

In opdracht van de projectontwikkelaar Arthur Armstrong Vastgoed BV is in 2011 door bureau Grontmij een onderzoek “Inpassing in- en uitrit supermarkt Utrechtseweg” uitgevoerd.

Maar geeft het onderzoek wel een volledig en juist beeld van de te verwachten verkeershinder in Lombok in geval van de komst van de ondergrondse supermarkt?

Na bestudering van het rapport kunnen wij deze vraag maar met één woord beantwoorden: NEE.

Deze uitspraak is gebaseerd op de volgende constateringen:

 • In het rapport is alleen het kruispunt Utrechteseweg- Oranjestraat –Hulksteinseweg bekeken (inpassing van de in- en uitrit voor de verkeerslichten). Te verwachten verkeershinder in de omliggende straten Alexanderstraat, Wilhelminastraat, Diependaalseweg en Zuidelijke Parallelweg is geen onderwerp van onderzoek (sluipverkeer; Oranjestraat staat al vast in de spits).
 • In de berekeningen is geen rekening gehouden met de toekomstige groei van het autoverkeer in Arhem. Terwijl de gemeente hiervan in meerdere rapportages duidelijk melding van maakt (bv MER Structuurvisie Arnhem door Arcadis).
 • Bij de huidige situatie is veelal de laagste verkeershoeveelheid van twee verkeersmetingen genomen. Dit resulteert in onterecht minder hinder.
 • In de berekening (en later de microsimulatie) is uitgegaan van 1500m2 oppervlakte supermarkt ipv de 1800-2000 m2 dat nu het plan is. Dat is duidelijk veel meer waardoor niet is uitgegaan van de juiste verhoging van verkeersaanbod.
 • De linksaffer (van de Utrechtseweg vanuit Oosterbeek linksaf de Oranjestraat in) moet in de berekeningen conflictvrij zijn om geen opstoppingen te veroorzaken op de Oranjestraat. Maar in de spits loopt deze zeker niet conflictvrij omdat de gehele Oranjestraat in de spits vast staat. Wederom een uitgangspunt dat niet klopt.
 • In de brief van februari 2012 van B&W aan de gemeenteraad wordt geen melding gemaakt van mogelijk verkeershinder en opstoppingen.
 • Het rapport spreekt als advies over kritische opstellengtes waardoor het verkeer toch kan opstropen en niet kan doorrijden! “Uit de COCON-berekeningen kan niet worden afgeleid hoe groot de blokkaddes zullen zijn”. De gewenste opstellengtes zijn vanwege ruimtegebrek niet mogelijk waardoor wel opstoppingen ontstaan.
 • Als eindconclusie wordt gemeld dat de in- en uitrit wel kan worden ingepast (met kritische bedenkingen). Dat is een verkeerstechnische conclusie op basis van een bedachte norm. Maar bekijken we het in gewone mensen taal: er is nu al in de ochtend en avondspits verkeershinder en dat zal dus door het verkeer voor de supermarkt alleen maar erger worden. En dan zeggen normen niet veel!

Het onderzoek had blijkbaar alleen tot doel een aansluiting op de Utrechtseweg goed te keuren en geeft geen enkel beeld van de verkeershinder in de Oranjestraat, Alexander en Wilhelminastraat. En meer verkeershinder geeft meer kans op ongevallen zoals meerdere bewoners me al hebben gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

Jos