Huidige situatie shopbak terrein

Huidige situatie Hegeman terrein

Het terrein bestaat uit meerdere percelen met hun eigen beperkende bestemmingen. Alleen op het voormalige Hegeman terrein mag gebouwd worden (binnen de grenezen van het bestemmingsplan). Het resterende deel van het terrein mag niet worden bebouwd.

De gebouwen op het binnenterrein tussen de Oranjestraat en de Utrechtseweg zijn door de ontwikkelaar grotendeels gesloopt, terwijl het overgrote deel van de begroeiing is gekapt. Alleen de vroegere showroom aan de Utrechtseweg en het gemeentelijk monument Villa De Twee Zuylen staan nog overeind. Beiden zijn in deplorabele staat. Voor het overige is het een zandvlakte. Deze is in theorie niet openbaar toegankelijk, doch in de praktijk heel gemakkelijk te betreden. Een ongewenst gapend gat in het omringende rustige, kleinschalige woongebied.

Hier de links naar  de optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Optie 1: Lombok Plaza

Optie 1. Lombok Plaza

De filosofie achter deze optie is het creëren van een echt ontmoetingspunt, een groen plein. Daar rondom zijn diverse functies gedacht. Dus niet alleen een buurtsupermarkt, die minstens de dubbele oppervlakte kan krijgen van de huidige SPAR. De super is gedacht langs de achterkant van de woningen van de Oranjestraat, die er overigens wat tuin bij krijgen, omdat ze nu wel heel karig bedeeld zijn. Aan het einde van de tuinen van de Alexanderstraat en de Wilhelminastraat denken we aan ruimten voor woon-werkstudio’s, winkeltjes en dergelijke.

De villa krijgt een horeca-functie met een terras aan het plein. In de buurt missen we o.a. een aantrekkelijk restaurant.

Het parkeren vindt deels onder de super plaats en deels voor de villa. Voor de villa wordt het parkeerterrein verlaagd, zodat de villa goed zichtbaar blijft. De bevoorrading vindt plaats via de voorzijde bij de Utrechtseweg.

De hoofdingang van het terrein is aan de Utrechtseweg. De doorgang vanaf de Oranjestraat wordt gehandhaafd om de verbinding met de winkels in de Oranjestraat te realiseren, maar is uitsluitend voor voetgangers. Invulling van het terrein conform Beleidsvisie Spoorzone West.

Hier de links naar  de huidige situatieoptie 2 en optie 3.

 

Optie 2: Buurtsuper Hegeman

Optie 2. Buurtsuper Hegeman

Deze optie beslaat alleen het terrein van de voormalige garage van Hegeman. Daarop wordt een buurtsuper gedacht van maximaal 900 m2(=driemaal huidige SPAR). Dit is mogelijk omdat ook de voormalige showroom bij de super wordt betrokken. Het parkeren vindt ondergronds plaats (40 plaatsen). De super is zó gesitueerd dat ook hier de bewoners van de Oranjestraat enige extra buitenruimte krijgen.

Het terrein van de villa en de villa zelf blijven buiten het plan, maar een horecabestemming zou ook in deze optie een goede kunnen zijn. De entree en de bevoorrading zijn op dezelfde wijze gedacht als in optie 1.

Voor deze variant is geen bestemmingsplanwijziging nodig voor het terrein van de villa.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1 en optie 3.

Optie 3: Buurtsuper Hegeman Plus

Optie 3. Buurtsuper Hegeman Plus

Optie 3 is nagenoeg gelijk aan optie 2 met uitzondering van het parkeren. Net als in optie 1 wordt verdiept parkeren mogelijk gemaakt voor de villa, waardoor er onder de buurtsuper nog slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen nodig is (één parkeerlaag onder de super).

Voor deze variant is geen bestemmingsplanwijziging nodig voor het terrein van de villa.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1 en optie 2.

Alternatieven voor een mega-supermarkt

EEN NIEUWE INVULLING VAN HET SHOPBAKTERREIN

Het braakliggend terrein langs de Utrechtseweg is ons een doorn in het oog. Na het vertrek van garage Hegeman en de sloop van de gebouwen heeft de ontwikkelaar Arthur Armstrong alleen maar plannen ontwikkeld die bij bevolking en politiek onhaalbaar bleken. Ook op dit moment is hij weer bezig met kansloze plannen. Met als gevolg: een langdurige wond in ons woon- en werkgebied.       Als betrokken wijkbewoners hebben wij nu het initiatief genomen om zelf plannen voor het gebied te ontwikkelen. Die willen wij aan de wijk en de politiek gaan voorleggen.

De invulling van een zo centraal in ons leefgebied gelegen locatie is geen sinecure. Er leven in de wijk allerlei ideeën over wat wenselijk en belangrijk is. Daarom hebben wij een drietal opties ontwikkeld. In de komende discussie daarover kunnen uiteraard nog andere mogelijkheden aan de orde komen.

Onze opties zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • Het gebied moet primair een belangrijke functie krijgen voor Lombok, Heijenoord en Hoogstede/Klingelbeek. Geen stadsdeel- of stedelijke functie dus.
  • De bebouwing moet passen in de schaal en maat van het omliggende gebied. Dus geen grootschalige landmarks, maar kleinschalige toevoegingen.
  • De invulling moet slechts een beperkte autoverkeer aantrekkende werking hebben. De huidige overbelasting van vooral de Oranjestraat en de Utrechtseweg mag niet nog eens belangrijk worden vergroot.
  • Het is van belang dat een buurtsupermarkt voor de wijk behouden blijft. De huidige SPAR heeft aangegeven binnen ca. 2 jaar te stoppen, onder meer omdat de huidige vestiging aan de Oranjestraat te klein is (300 m2) en bovendien ongunstig gelegen voor parkeren en bevoorrading. Op het shopbakterrein kan een ruimer alternatief worden geboden.
  • De invulling van de locatie zal een stimulans moeten kunnen geven aan de huidige ondernemers in de wijk.
  • De Gebiedsvisie Spoorzone West is leidend voor de nieuwe invulling.
  • Minimaal overlast voor de direct omwonenden; parkeren ondergronds (behalve voor de villa).

Onze alternatieven:

  • Optie 1. Lombok Plaza: een gezellig buurtplein met diverse functies.
  • Optie 2. Buurtsuper Hegeman
  • Optie 3. Buurtsuper Hegeman Plus

De opties 2 en 3 beslaan vrijwel alleen het Hegemanterrein. De veel completere optie 1 neemt ook het terrein van de villa De Twee Zuylen mee.

Hier de links naar  de huidige situatie, optie 1, optie 2 en optie 3.

 

Het alternatief

Het alternatief voor de ondergrondse supermarkt is aanwezig!

Door de buurtbewoners van Lombok zijn al verschillende ideeën aangedragen als alternatief voor de supermarkt.

Lombokker Marije Weijers heeft deze ideeën op eigen titel samengevat tot een prachtig concept ontwerp (zie deze website). In dit ontwerp (een eerste aanzet) worden de diverse ideeën samengebundeld: behoud van groen, ruimte voor ondernemen, creëren van parkeergelegenheid en behoud van rust.

Marije zegt “Het voorgestelde ontwerp is het nieuwe werken, het duurzaam werken en het samenwerken”; dit moet de gemeenteraad en B&W toch positief in de oren klinken!

We vragen de gemeente Arnhem hier eens goed naar te kijken. Het is een prachtig alternatief voor een ondergrondse supermarkt die niet nodig is, niet gewenst is en zorgt voor overlast in de buurt.