Geen shopbak in Lombok.

Vanaf vorig februari 2012 zijn we als platform bezig met onze actie tegen de geplande fullservice supermarkt in Lombok. Afgelopen dinsdag 21 mei heeft de gemeenteraad van Arnhem uiteindelijk na 4 vergaderingen gestemd. 25 raadsleden tegen en 11 voor: dat was de uitslag. De shopbak komt er dus niet!

Geen overlast
Dus geen overlast door extra verkeer, fijnstof , parkeerproblemen,teveel geluid. Geen concurrentie voor Vonk, wijnhandel Peters en de kapper.

Steun van de wijk
Zonder de steun van vele wijkbewoners door de bijna 600 handtekeningen en 135 zienswijzen hadden we het als platform niet gered. Wij zijn velen dankbaar: we noemen daarom ook nog de makers en zanggroep van het shopbaklied, de breiclub van het wildbreiwerk, het wijkplatform Arnhem-West, de insprekers en tenslotte de flyerlopers die heel wat kilometers hebben gelopen.

Steun van de politiek
Uiteraard ook onze dank aan de politieke partijen. We hebben altijd op een prettige wijze met de politieke partijen over de shopbak kunnen spreken. Het was ook voor hun een lange periode van overleggen en bijeenkomsten. We danken in het bijzonder de PvdA, GroenLinks, SP, CDA, Zuid Centraal, Christen Unie, Lokale Partij Arnhem en Trots Arnhem voor hun steun tegen het plan. D66 was ook altijd aanwezig en beschikbaar voor overleg maar stemde uiteindelijk voor het plan.

SPAR
We willen ons toch nog even richten op de SPAR en eigenaar Cyriel van Gorkum. In De Gelderlander van afgelopen woensdag verwoord hij zijn gevoelens over de uitkomst van de stemming: teleurstelling en boosheid. We begrijpen zijn gevoelens. Wij als platform hebben, naast voor andere bewoners en winkeliers, vorig jaar ook voor hem gestreden. In het begin dat er sprake was van een Hoogvliet, was de SPAR namelijk tegen de shopbak. Wij waren en zijn niet tegen de SPAR maar wel tegen de fullservice supermarkt op die locatie met alle gevolgen en overlast dat er bijhoort. Wij roepen iedereen in Lombok en Heijenoord op om de SPAR te steunen.

Relatie wijk en college gemeente Armhem.
Wij als platform “Geen shopbak in Lombok” realiseren dat er door de shopbak in het afgelopen jaar onrust in de wijk is ontstaan. Ook de relatie tussen een deel van de wijk met de wethouder Van Gastel is er niet door verbeterd. Op ons verzoek is er daarom op vrijdag 24 mei een evaluatieoverleg met de wethouder. Doel is het proces van de afgelopen 15 maanden te evalueren en met elkaar te onderzoeken hoe dit in het vervolg kan worden voorkomen.

Tenslotte
Binnenkort zal het bord van de shopbak op het terrein worden verwijderd. Er komt geen shopbak maar wat dan wel? We realiseren ons dat er iets moet komen. Zie voor de alternatieven onze website. De projectontwikkelaar heeft in diverse artikelen in De Gelderlander aangegeven een garage met wasstraat te willen realiseren. Volgens eigen zeggen mag dat zonder vergunning en overleg met de wijk. We denken dat een (omgevings)vergunning wel nodig is. Zonder overleg bevreemdt ons: hij was juist degene die aangaf overleg en draagvlak zeer belangrijk te vinden. We nemen aan dat het in dit geval, zonder bestemmingsplanwijziging, ook geldt. Voor de duidelijkheid: wij zijn niet tegen of voor een garage en wasstraat maar willen dat de overlast door een nieuw plan tot een minimum wordt beperkt.

Einde shopbak in zicht.

Afgelopen maandag 13 mei was eindelijk de tweede meningsvormende vergadering over het bestemmingsplan van de shopbak. Voor de tweede keer is duidelijk geworden dat de raad in meerderheid tegen zal gaan stemmen. Het verzoek van de projectontwikkelaar om op het laatste moment toch nog een keer met de wijk te overleggen (tijdens de vergadering ondersteund door wethouder Van Gastel) werd door de gemeenteraad niet gehonoreerd. En terecht naar onze mening. Mosterd na de maaltijd. Zie onze reactie hierop in het artikel op de website d.d. 12 mei j.l.

Aanstaande dinsdagavond gaat het gebeuren! Dan stemt de gemeenteraad van Arnhem in de besluitvormende fase over de shopbak. De ondergrondse supermarkt van Arthur Armstrong ( Harm Mensink) en supermarktconcern Hoogvliet komt er dus gelukkig niet. Uiteraard zijn wij als platform dinsdag in de raadzaal aanwezig om hier getuige van te zijn. We hebben dan meer dan 15 maanden samen met de vele vrijwilligers gestreden om de supermarkt te weren. Nog even wachten en dan is het officieel.
Maar de projectontwikkelaar zit niet stil. Hij heeft in de media al laten weten zsm een garage met wasstraat te willen realiseren (op het oude Hegeman terrein). Ondanks dat daar geen wijziging van het bestemmingsplan voor nodig is, zal hiervoor wel een omgevingsvergunning vereist zijn. Het is bij voorbaat niet zeker dat zijn plannen een omgevingsvergunning krijgen, zeker omdat het volgens de media een wasstraat en buitenstofzuigers betreft.  Daar is jurisprudentie over van de Raad van State.
Uiteraard willen we in een vroeg stadium met de projectontwikkelaar in overleg om overlast voor omwonenden en de wijk te beperken, door welk plan dan ook. De projectontwikkelaar heeft echter nog geen contact met ons opgenomen. Wij nemen begin volgende week zelf contact op. Een herhaling van het shopbak debacle lijkt ons niet gewenst. We hopen daarbij op steun van de raad in ons streven naar ordentelijk overleg met de ontwikkelaar t.a.v. de invulling van het Hegemanterrein. Wordt vervolgd dus.

Mosterd na de maaltijd …

We hebben vernomen dat de projectontwikkelaar Harm Mensink de gemeenteraad van Arnhem gisteren heeft verzocht het bestemmingsplan Utrechtseweg 280-284 niet verder te behandelen. Hieronder onze reactie op deze onnavolgbare en plotselinge actie van de projectontwikkelaar.

Sinds februari 2012 zijn we bezig met onze actie tegen de shopbak in Lombok; zijn we tegen diverse vormen van overlast, steunen we de huidige ondernemers in de Oranjestraat en vechten we voor behoud van karakter in de wijk. En zeker niet zonder succes. Bijna 600 handtekeningen zijn opgehaald, 135 zienswijzen zijn ingediend, bijna 20 sprekers hebben hun argumenten TEGEN aangegeven tijdens de informatieve raadsbehandeling, de raad heeft een meningsvormende ronde gehouden en aangegeven in meerderheid tegen te zijn.

Sinds oktober 2009 is de projectontwikkelaar bezig met zijn project, tot aanstaande maandag 13 mei zijn dat 1314 dagen. In al die tijd heeft hij voldoende tijd gehad om serieus met de buurt te overleggen en te onderhandelen. Dat is niet gebeurd. Op 11 mei, 2 dagen voordat de raad definitief zijn oordeel geeft en hij weet dat het plan wordt weggestemd, trekt de projectontwikkelaar zijn plan in. Hij geeft als enige reden dat hij zich de kritiek van de raad en wijk over de wijze van communiceren aantrekt. “Too little too late”. Het artikel van 8 mei in De Gelderlander is natuurlijk gepland. In de brief heeft hij geen medeleven of geeft geen blijk van erkenning van (een paar) van onze argumenten. Nu opeens willen praten met de buurt, is op dit moment, niet meer aan de orde. 

Wij vinden dat we recht hebben op een oordeel van de gemeenteraad op dit plan. Daarna zijn we uiteraard bereid om te overleggen over de toekomst van het terrein. Dat hebben we tijdens een overleg in begin 2012 al aan de projectontwikkelaar gemeld.

We hebben enkele weken geleden al in een brief aan D66 en de overige fracties aangegeven wat we wel zouden accepteren op het shopbak terrein. We zijn niet tegen een supermarkt volgens de Gebiedsvisie Arnhem-West, wel tegen een fullservice supermarkt op die locatie met negatieve gevolgen voor de middenstanders, de wijk, onze gezondheid en welzijn.

We hebben het afgelopen jaar zeer constructief en in goede harmonie met de gemeenteraad van Arnhem over dit onderwerp overlegd. Wij hopen dat onze acties niet voor niets zijn geweest. We vragen dus de raad om over het huidig plan haar oordeel te vellen (conform afgelopen 22 april j.l.). Dit geeft ons rechtszekerheid en duidelijkheid in het verdere overleg met de projectontwikkelaar.

Supermarkt in Lombok.

Op 8 mei j.l. verscheen in De Gelderlander een interview met de eigenaar van de SPAR-supermarkt aan de Oranjestraat, de heer Cyril van Gorkum. Hij geeft daarin aan “enorm geraakt (te zijn) door het gedoe rond de mogelijke komst van een Hoogvliet in de wijk”. In het artikel wordt zelfs gesproken van een “hetze” tegen de shopbak, die ertoe kan leiden dat de wijk zijn supermarkt kwijt raakt, zijn personeelsleden op straat komen te staan en hem van zijn pensioen berooft.

Wij kunnen meevoelen met de teleurstelling van de heer Van Gorkum, die wij kennen als een zeer hardwerkende ondernemer met hart voor zijn medewerkers. Daar hebben wij veel bewondering en respect voor. En wij willen de buurtsuper graag houden in onze wijk.

De (uiteraard) emotioneel geladen uitspraken van de heer Van Gorkum willen we – te uwer informatie – echter wel in het juiste perspectief plaatsen:

  1. Sinds de start van ons platform in februari 2012 hebben wij steeds geprobeerd om de heer Van Gorkum tezamen met de andere ondernemers in de wijk bij onze acties te betrekken en mede een stem te geven. Dat is helaas niet gelukt; wel met de overige winkeliers.
  2. Dit vindt vermoedelijk mede zijn oorzaak in het feit dat de heer Van Gorkum zelf het initiatief heeft genomen voor verplaatsing van zijn buurtsuper in een vergrote vorm (naar ca. 600 m2) naar het voormalige Hegeman-terrein. Hij is toen in contact gekomen met de projectontwikkelaar Arthur Armstrong die naar verloop van tijd mogelijkheden zag voor een full-servicesupermarkt van bijna 2.000 m2. Daarna haakte de heer Van Gorkum af en werd het initiatief van hem de nek omgedraaid. Een initiatief van 600 m2 past in de Gebiedsvisie Arnhem-West en dat wij altijd hebben ondersteund. Voorafgaand aan de informatieve politieke maandag op 22 april j.l. hebben we dat nog eens in een schrijven aan de raadsleden laten weten.
  3. Recent heeft de heer Van Gorkum op 2 februari 2013 via TV-zender Kanaal 13 laten weten dat hij thans een goed renderende supermarkt heeft, die te gronde zou gaan door de komst van de shopbak. Hij sprak zich daarmee uit tegen de grootschalige ontwikkeling.
  4. Ook tijdens de op 30 januari j.l. door de gemeente georganiseerde bijeenkomst in het Elektrum gaf de heer Van Gorkum nog te kennen een goedlopende zaak te hebben.

Kort voor de politieke maandag van 22 april j.l. heeft de heer Van Gorkum een overeenkomst met Hoogvliet gesloten waardoor de toekomst van hem en zijn personeel gewaarborgd werd. Maar dan wel binnen het kader van de full-service supermarkt. Het kan uiteraard niet zo zijn dat het behoud van de werkgelegenheid en het inkomen van de heer Van Gorkum en zijn personeel de komst van een full-service supermarkt rechtvaardigt. In onze ogen is de heer Van Gorkum door Arthur Armstrong met Hoogvliet aan zijn zijde misbruikt in een poging om de full-service super door te drukken. Daarmee is de heer Van Gorkum ten tweede male het slachtoffer geworden van de manipulaties van de projectontwikkelaar. En dat hebben de raadsleden in overgrote meerderheid goed doorzien door zich op 22 april j.l. uit te spreken tegen het voorliggende plan.

Kortom: wij concluderen dat de heer Van Gorkum een op zich goedlopende supermarkt heeft, die met een groter vloeroppervlak en onder betere locatie-omstandigheden nog een hoger rendement zou kunnen behalen en aan toekomstwaarde zou kunnen winnen.

Die beweging hebben wij als platform, en wij denken vele wijkbewoners met ons, altijd van harte ondersteund. En willen we blijven ondersteunen. De heer Van Gorkum en zijn personeel kunnen in die zin altijd op ons rekenen. Uit respect voor de ondernemer, maar ook vanuit ons eigenbelang, het behoud van een buurtsuper in Lombok.