Meerderheid zegt nee tegen shopbak!

Het is alweer bijna 2 weken dat we met veel mensen hebben ingesproken tijdens de informatieve raadsbehandeling van de shopbak. En dat ging heel goed, we hebben van vele mensen en ook politieke partijen complimenten gekregen over de wijze waarop we onze argumenten naar voren hebben gebracht. Daar zijn we heel blij mee. Afgelopen maandag was de meningsvormende behandeling van het bestemmingsplan. Een groot aantal mensen was met spandoeken en flyers aanwezig om het geluid TEGEN te laten horen. Het was prachtig om te zien dat de ene na de andere partij aangaf tegen het bestemmingsplan te zijn. De VVD was voor, dat was wel te verwachten. D66 gaf aan het een moeilijke beslissing te vinden, maar uiteindelijke toch voor het plan te gaan stemmen. Het resultaat was een duidelijke meerderheid van 28 stemmen tegen de shopbak.

Helaas was de behandelingstijd te kort en heeft wethouder Van Gastel nog onvoldoende haar reactie kunnen gegeven. Er is dus nog niet officieel gestemd.

Vanwege de meivakantie wordt de meningsvormende sessie op 13 mei voortgezet. Maar we hebben een meerderheid tegen de de shopbak, dat is het belangrijkste. Daarna snel een besluitvormende ronde (waarschijnlijk op 21 mei) en de plannen van projectontwikkelaar Harm Mensink kunnen in de prullenbak.

Dus nog even wachten op de 13e en waarschijnlijk de 21e voor de besluitvorming.

Quickscans niet meegenomen in besluitvorming college Arnhem?

De afgelopen jaren zijn diverse quickscans uitgevoerd en workshops gehouden door de ambtenaren  van de gemeente Arnhem om te onderzoeken of een grote supermarkt in Lombok haalbaar is.

In de krant van afgelopen zaterdag heeft de woordvoerder van de wethouder Van Gastel over de quickscans gezegd “Het wemelt van dit soort onderzoek in de ambtelijke fase. Dat komt niet bij de stukken terecht bij de besluitvorming van het college”.
In de brief aan de raad bij het concept bestemmingsplan  (2-10-2012) wordt gesuggereerd dat het besluit van het college gebaseerd is op de quickscans. Vreemd!

De quickscan van 2009 was duidelijk: ” Er is dus geen draagvlak voor dit initiatief.” “Het gebied heeft nu onvoldoende omvang voor een full-service supermarkt (of buurtverzorgend of verplaatsing van een van de grotere aan de Amsterdamseweg.” “De locatie is ongunstig gelegen is niet bereikbaar (te maken) voor grotere hoeveelheden dagelijks verkeer …. te zware verkeersbelasting van het bestaande wegennet.”

De situatie is daarna niet veranderd. De reden, behoefte door uitbreiding in o.a. Arnhems Buiten, is niet meer valide. Het verkeersnet vanuit het centrum naar Oosterbeek en de Amsterdamseweg via de Utrechtseweg resp. Oranjestraat had in 2009 al geen restcapaciteit meer.

In de quickscan 2010 is ook melding gemaakt van de Gebiedsvisie Spoorzone West waar ook de argumenten van 2009 nog eens door de bewoners, de middenstand, het wijkplatform en de gemeente zelf gezamenlijk werden beschreven. Deze visie is als beleid door het college voorgesteld en door de raad vastgesteld.

Full-service supermarkt is in strijd met Gebiedsvisie Spoorzone West.
De middenstand en de Spar waren geen onderwerp tijdens de quickscans en workshops. Het initiatief van de projectontwikkelaar werd beoordeeld zonder de belangen van de bestaande winkeliers mee te nemen in de besluitvorming. Nergens in de documenten is te vinden dat ook maar op enige manier bekeken is wat de gevolgen voor de bestaande middenstand zou kunnen zijn.
Het doorgaan van een full-service supermarkt betekent het einde van de bestaande middenstand! Dat concluderen de winkeliers zelf. Een kleine supermarkt (iets groter dan de huidige SPAR, zoals voorgesteld in de Gebiedsvisie Spoorzone West) zou juist wel voldoen aan de behoefte van de bewoners en is dan niet in strijd met de gebiedsvisie die door de raad zelf vastgesteld. Dat is dan politiek met het gezicht naar de wijk toe, staan voor je beslissingen en luisteren naar de bewoners en winkeliers.

 

Maandag 22 april: meningsvormend debat shopbak

Morgenavond 22 april gaat de behandeling in de Arnhemse raad verder.

Afgelopen maandag 15 april is de informatieve ronde geweest.

Er waren 23 sprekers tegen de komst van de shopbak. Daarnaast waren ook enkele voorstanders zoals de projectontwikkelaar, Hoogvliet en de Cyriel van Gorkum van de SPAR. De laatste was nu voor het plan (nadat hij was uitgekocht door Hoogvliet).

De gemeenteraad behandelt de shopbak tussen 21.15 – 22.15 in de raadszaal. We roepen dan ook iedereen in Lombok en Heijenoord op om de strijd tegen de ongewenste ondergrondse supermarkt voort te zetten door de aanwezigheid met spandoeken en flyers.

De quickscans (ambtelijke beoordeling van het initiatief van de projectontwikkelaar) waren in 2009 en 2010 duidelijk. Geen draagvlak voor deze ontwikkeling. Toch heeft uiteindelijk het college toegestemd. Maar was dat op basis van de quickscans?

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!

Banenverlies bij middenstand Lombok, AH, Lidl en Jumbo als shopbak doorgaat.

Vandaag staan in De Gelderlander (internet versie) uitspraken van projectontwikkelaar Harm Mensink over een “forse groei van de werkgelegenheid” door de komst van Hoogvliet en vermeend vergroot draagvlak bij de wijkbewoners.

Wij als platform weten dat de waarheid anders is.

Werkgelegenheid

Dat een full-servicesupermarkt banen oplevert dat moge duidelijk zijn. Dat de medewerkers van de huidige SPAR worden overgenomen dat lijkt me toch wel het minste dat gedaan kan worden in het geval dat een grotere supermarkt in Lombok de kleine SPAR door concurrentie tot faillissement dwingt. Logisch tot nu toe.

Wat de heer Harm Mensink vergeet te melden dat door de komst er 8-12 % ! minder omzet zal zijn bij de AH, Lidl en Jumbo: daar gaan dus veel banen verloren. (Info uit quickscans gemeente Arnhem). En dan ook nog het banenverlies bij de huidige middenstanders die mede zorgen voor het karakter in de wijk. En bij de COOP in Oosterbeek kost het ook banen. De advocaat van deze supermarkt heeft niet voor niets een zienswijze ingediend en een brief naar de raad gestuurd. In de Gebiedsvisie Spoorzone West is vermeld dat, op basis van economisch onderzoek, een kleine vergroting van de huidige supermarkt gewenst is. Vanuit het marktgebied zal de vraag niet groter worden, komt ook niet meer (Arnhems Buiten gaat niet door en Hoogstedelaan is verkleind cq vertraagd). Conclusie: per saldo komen er geen banen bij!

Andere buurtsuper

Sinds vele vele jaren is er een buurtsuper in Lombok. Er zijn al verschillende geweest en zullen er ook weer komen. Dat de heer Van Gorkum stopt betekent nog niet dat er geen andere komt. De trend is supermarkt land is nu: grote supermarkten op grote locaties met wijkoverstijgende functies en kleine buurtsupers ter ondersteuning van de wijk of buurtbehoefte. Deze trend komt over van grote landen zoals Frankrijk en Duitsland. De kleine buurtsuper krijgt hierdoor juist meer kans.

Draagvlak

De projectontwikkelaar meent dat de bewoners tegen de shopbak hebben getekend uit vrees van banenverlies. Ik wist niet dat hij er bij was toen de mensen hun handtekening zetten! Wij als platform hebben de handtekeningen opgehaald. De mensen gaven hoofdzakelijk als reden op: overlast (verkeer- en parkeer-), steun aan de middenstanders, behoud buurtsuper en karakter van de wijk. Ik heb trouwens niet gehoord dat de meningen in de wijk nu gepeild werden. En wij als platform spreken toch dagelijks veel mensen in de wijk.

Maandagavond 15/4 behandeling shopbak !

Morgenavond 15 april is DE dag voor onze actie tegen de shopbak. B&W heeft een antwoord gegeven op de bezwaarschriften en dit is naar de gemeenteraad gestuurd.

Het is nu aan de raad om hierover een oordeel te vellen.  Het bestemmingsplan kan worden afgekeurd, goedgekeurd of er kunnen via amendementen (wijzigingsvoorstellen) aanpassingen worden voorgesteld.

De gemeenteraad heeft de gehele avond van de Politieke Maandag 15 april 2013 geagendeerd voor de behandeling van de shopbak. We roepen dan ook iedereen in Lombok en Heijenoord op om de insprekers te steunen in de strijd tegen de ongewenste ondergrondse supermarkt. Vanaf 19.30 uur gaan we de strijd aan!

B&W is doof en blind voor onze argumenten; we gaan op 15 april de gemeenteraad een ander geluid laten horen.

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!

Uitstekend commentaar in De Gelderlander.

Afgelopen zaterdag stond in De Gelderlander een groot artikel over de shopbak met als titel “Verkeersinfarct dreigt bij shopbak”.

Een duidelijk en objectief verhaal over de shopbak in relatie met verkeers- en parkeeroverlast. Ook werden diverse andere onderwerpen aangesneden: de 600 handtekeningen, de 144 bezwaarschriften, de PvdA die tegen is en de “intimiderende en misleidende” handelswijze van de projectontwikkelaar inclusief zijn adviseur.

Op pagina 35 staat het commentaar van De Gelderlander op de huidige situatie. Een zeer goede analyse van de stand van zaken; het college heeft de huidige situatie aan zichzelf te wijten. De plannen voor een westtangent zijn verdwenen; het is zelfs een taboewoord in politiek Arnhem. De plannen verdwenen; de overlast blijft bestaan en zou er met de shopbak alleen maar groter mee worden.

Op naar de informatieve Politiek Avond!

 

 

PvdA tegen wijziging bestemmingsplan

Gisteren hebben we van de PvdA fractie van de gemeenteraad van Arnhem vernomen dat zij tegen de wijziging van het bestemmingsplan zullen stemmen. dat is goed nieuws in aanloop op de behandeling in de raad op 15 april.
PvdA: dank voor jullie steun!
We roepen de andere partijen van de raad van Arnhem natuurlijk  hetzelfde te doen.
Onderstaand persbericht is aan ons verstrekt.
P e r s b e r i c h t

Geen draagvlak voor supermarkt Utrechtseweg

PvdA tegen wijziging bestemmingsplan

Buurtbewoners hebben in hun zienswijzen een reeks argumenten aangevoerd tegen de voorgestelde  vestiging van een ondergrondse supermarkt met een parkeerdek aan de Utrechtseweg.

Samengevat zijn hun argumenten: toename verkeershinder in de wijk (meer lawaai en fijnstof door autoverkeer), parkeeroverlast in de wijk, teloorgang van de buurtwinkels (door met de supermarkt overlappend assortiment), te veel supermarkten op een kluitje (binnen 2 tot 3 km zijn er 8 andere) en het verloren gaan van een groen binnenterrein binnen hun woonbuurt.

De PvdA-fractie ondersteunt deze argumenten en zal tegen de voor B&W voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan stemmen.

E i n de  P e r s b e r i c h t

10 april: 2e opwarmavond in ‘t Huukske

15 april aanstaande is DE dag voor onze actie tegen de shopbak. De gemeenteraad heeft dan de gehele avond van de Politieke Maandag geagendeerd voor de behandeling van de shopbak.

Insprekers gaan zich aanstaande woensdag 10 april in ‘t Huukske voorbereiden op de inspraak. Als u nog wilt inspreken kan dat, ook als u geen zienswijze heeft ingediend. Kom dus morgenavond naar ‘t Huukske en doe mee met het inspreken in de raad.

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!

15 april: raadsbehandeling shopbak!

15 april aanstaande is DE dag voor onze actie tegen de shopbak. De mensen die een zienswijze hebben ingediend kregen vandaag van de gemeente een brief in de bus. B&W heeft een akkoord gegeven op het bestemmingsplan en dit tezamen met de antwoorden op de zienswijzen naar de gemeenteraad gestuurd.

Het is nu aan de raad om hierover een oordeel te vellen.  Het bestemmingsplan kan worden afgekeurd, goedgekeurd of er kunnen via amendementen (wijzigingsvoorstellen) aanpassingen worden voorgesteld.

De gemeenteraad heeft de gehele avond van de Politieke Maandag 15 april 2013 geagendeerd voor de behandeling van de shopbak. We roepen dan ook iedereen in Lombok en Heijenoord op om de insprekers te steunen in de strijd tegen de ongewenste ondergrondse supermarkt.

B&W is doof en blind voor onze argumenten; we hopen op 15 april van de raad een ander geluid te horen.

De insprekers gaan zich aanstaande woensdag 10 april in ‘t Huukske voorbereiden op de inspraak.

We houden jullie op de hoogte van onze nadere acties ….

Laten we Lombok en Heijenoord leefbaar houden!