Het alternatief

Het alternatief voor de ondergrondse supermarkt is aanwezig!

Door de buurtbewoners van Lombok zijn al verschillende ideeën aangedragen als alternatief voor de supermarkt.

Lombokker Marije Weijers heeft deze ideeën op eigen titel samengevat tot een prachtig concept ontwerp (zie deze website). In dit ontwerp (een eerste aanzet) worden de diverse ideeën samengebundeld: behoud van groen, ruimte voor ondernemen, creëren van parkeergelegenheid en behoud van rust.

Marije zegt “Het voorgestelde ontwerp is het nieuwe werken, het duurzaam werken en het samenwerken”; dit moet de gemeenteraad en B&W toch positief in de oren klinken!

We vragen de gemeente Arnhem hier eens goed naar te kijken. Het is een prachtig alternatief voor een ondergrondse supermarkt die niet nodig is, niet gewenst is en zorgt voor overlast in de buurt.

 

 

Onderzoek inpassing verkeer onvolledig en verkeerd beeld verkeershinder!

 

 


 

In opdracht van de projectontwikkelaar Arthur Armstrong Vastgoed BV is in 2011 door bureau Grontmij een onderzoek “Inpassing in- en uitrit supermarkt Utrechtseweg” uitgevoerd.

Maar geeft het onderzoek wel een volledig en juist beeld van de te verwachten verkeershinder in Lombok in geval van de komst van de ondergrondse supermarkt?

Na bestudering van het rapport kunnen wij deze vraag maar met één woord beantwoorden: NEE.

Deze uitspraak is gebaseerd op de volgende constateringen:

  • In het rapport is alleen het kruispunt Utrechteseweg- Oranjestraat –Hulksteinseweg bekeken (inpassing van de in- en uitrit voor de verkeerslichten). Te verwachten verkeershinder in de omliggende straten Alexanderstraat, Wilhelminastraat, Diependaalseweg en Zuidelijke Parallelweg is geen onderwerp van onderzoek (sluipverkeer; Oranjestraat staat al vast in de spits).
  • In de berekeningen is geen rekening gehouden met de toekomstige groei van het autoverkeer in Arhem. Terwijl de gemeente hiervan in meerdere rapportages duidelijk melding van maakt (bv MER Structuurvisie Arnhem door Arcadis).
  • Bij de huidige situatie is veelal de laagste verkeershoeveelheid van twee verkeersmetingen genomen. Dit resulteert in onterecht minder hinder.
  • In de berekening (en later de microsimulatie) is uitgegaan van 1500m2 oppervlakte supermarkt ipv de 1800-2000 m2 dat nu het plan is. Dat is duidelijk veel meer waardoor niet is uitgegaan van de juiste verhoging van verkeersaanbod.
  • De linksaffer (van de Utrechtseweg vanuit Oosterbeek linksaf de Oranjestraat in) moet in de berekeningen conflictvrij zijn om geen opstoppingen te veroorzaken op de Oranjestraat. Maar in de spits loopt deze zeker niet conflictvrij omdat de gehele Oranjestraat in de spits vast staat. Wederom een uitgangspunt dat niet klopt.
  • In de brief van februari 2012 van B&W aan de gemeenteraad wordt geen melding gemaakt van mogelijk verkeershinder en opstoppingen.
  • Het rapport spreekt als advies over kritische opstellengtes waardoor het verkeer toch kan opstropen en niet kan doorrijden! “Uit de COCON-berekeningen kan niet worden afgeleid hoe groot de blokkaddes zullen zijn”. De gewenste opstellengtes zijn vanwege ruimtegebrek niet mogelijk waardoor wel opstoppingen ontstaan.
  • Als eindconclusie wordt gemeld dat de in- en uitrit wel kan worden ingepast (met kritische bedenkingen). Dat is een verkeerstechnische conclusie op basis van een bedachte norm. Maar bekijken we het in gewone mensen taal: er is nu al in de ochtend en avondspits verkeershinder en dat zal dus door het verkeer voor de supermarkt alleen maar erger worden. En dan zeggen normen niet veel!

Het onderzoek had blijkbaar alleen tot doel een aansluiting op de Utrechtseweg goed te keuren en geeft geen enkel beeld van de verkeershinder in de Oranjestraat, Alexander en Wilhelminastraat. En meer verkeershinder geeft meer kans op ongevallen zoals meerdere bewoners me al hebben gemeld.

 

 

 

 

 

 

 

Jos