Brief aan de Arnhemse gemeenteraad

Geachte Hr. E.Hesen en leden van de Arnhemse gemeente raad

In aansluiting op ons schrijven d.d. 16-03-2012 vragen wij uw aandacht voor het navolgende:

  1. per mail d.d. 22-03-2012 van de zijde van projektontwikkelaar Arthur Amstrong
    ontvingen wij de mededeling dat bij goede weersomstandigheden op korte termijn verder gesloopt gaat worden op het terrein van de voormalige Volkswagen garage Utrechtseweg 280-282. Dit terwijl de in de sloopvergunning gewenste aan te leveren Asbest rapportage nog steeds niet beschikbaar is.
  1. Bij de thans reeds uitgevoerde werkzaamheden is een deel van de klassieke Engelse parktuin gerooid zonder dat in verband met het in procedure brengen van een concept nieuw bestemmingsplan een nul inventarisatie van de aanwezige flora en fauna is gemaakt. De vijf extra bomen aan de voorzijde voorzien in de ontwerp notitie Stedebouwkundige inpassing zullen zeker geen compensatie vormen voor o.a. de aanwezige vleermuis populaties.
  1. Inmiddels komt er in de buurt een gedragen reactie op gang tegen dit ontbreken van stukken en onduidelijkheden welke het beoordelen van de planvorming niet mogelijk maken.
    Wij vragen ons o.a. af op welke inhoudelijke informatie B en W besloten heeft tot medewerking aan een bestemmingsplan aanpassing welke de ondergrondse supermarkt mogelijk zou moeten maken.
    Ter informatie wijs ik u op de sinds vandaag in de lucht zijnde internet site: www.ondergrondsesupermarkt.nl
  1. Afsluitend verzoeken wij Dhr. Hesen als griffier van de raad deze brief ter beschikking te willen stellen aan alle raadsleden.

 

Brief van ArthurArmstrong Vastgoed BV aan omwonenden

Geachte omwonenden,

Hierbij een korte update van de stand van zaken sinds de informatieavonden van 14 en 16 februari jongstleden.

Inmiddels hebben wij de meesten van u gesproken in 1-op-1 gesprekken. Hier hebben wij goede informatie en suggesties uit gekregen voor verdere optimalisatie van het plan. Onze landschapper, stedenbouwkundige en architect zijn hiermee inmiddels volop aan de slag om tot verdere uitwerking te komen. Wij hopen u de oplossingen binnenkort in persoonlijke gesprekken en informatieavond te presenteren en toe te lichten.

Een vraag die tijdens de gesprekken ook naar voren kwam betrof de voortgang van de sloop. Als gevolg van ondermeer de winterse omstandigheden hebben wij de asbestsanering en daarmee de sloop moeten staken. Nu het beter weer wordt kunnen we de in het pand aanwezige asbest verwijderen en de sloopwerkzaamheden verder voort zettten. Daarmee zal ook het terrein worden opgeruimd waardoor het totaal een aardiger aanzien verkrijgt.

Wij zullen op dit moment alleen de gebouwen slopen, de erfafscheiding(en) alsmede (delen van de) gevels op/tegen de erfafscheidingen laten we op dit moment nog ongemoeid. Daarbij zullen uiteraard daar waar nodig gevels ondersteund worden zodat geen gevaarlijke situaties ontstaan. De sloopwerkzaamheden zullen in onze opdracht verricht worden door de firma Enzerink uit Hengelo (G). Daar waar nodig zullen zij met u in overleg treden om een en ander nader af te stemmen.

De erfafscheiding (hek) aan/langs de Utrechtseweg blijft (ook gedurende de realisatie) in tact en afgesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en hopen u binnenkort te kunnen informeren over het vervolg van deze ontwikkeling.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen/opmerkingen hebben dan horen wij dat uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
Harm Mensink
ArthurArmstrong Vastgoed BV

 

Brief aan gemeenteraad. Supermarkt Utrechtseweg 280-282

Arnhem, 16-03-212
Ref.nr. wl-005
Betreft: Supermarkt Utrechtseweg 280-282
zaak no.: 2012-02-02462

Geachte Hr. E.Hesen raadsgriffier en leden van de Arnhemse gemeenteraad.

Hierbij stuur ik U een copie van ons W.O.B. Verzoek inzake de supermarkt ontwikkeling aan de Utrechtseweg 280-282, en een copie van ons aanvullend verzoek.

Helaas is de verstrekte informatie tot nu toe dermate incompleet en tegenstrijdig dat ons niets anders rest indeze om tot een afgewogen oordeel te kunnen komen m.b.t. de afspraken die onder leiding van Wethouder Kneppelhout in 1982 gemaakt zijn met de eigenaren bewoners van de panden Oranjestraat 123 t/m 109.

Het betrof de concept bouwvergunning aanvrage van de Fa. van Tilburg Volkswagen dealer en de afspraken welke gemaakt zijn om de woon- werk funkties te scheiden en milieu overlast ( geluid – luchtkwaliteit ) te voorkomen.
Op basis van deze afspraken zijn onze bezwaren destijds ingetrokken en is de bouwvergunning door de gemeente verleend.

De geluids en potentiel de luchtkwaliteit belastende bronnen werden allen in westelijke richting/Oosterbeek verschoven op een afstand van 30 meter van onze achtergevels.
Alle openingen in de garagewand die toegang gaven tot de Oranjestraat werden afgesloten. Een strookje grond tussen de no’s Oranjestraat 121 en no. 119 werd in eigendom overgedragen en getransformeerd tot tuin.

Wij zijn van mening dat deze afspraken tussen gemeente, buurt bewoners en de opstal eigenaar van de voormalige volkswagen garage ook nu nog de basis vormen en de context moeten zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Uit de verstrekte informatie en beperkt aanwezige notitie’s blijkt de kennis van een en ander blijkbaar niet meer aanwezig te zijn.
Het is voor als direkt betrokken pijnlijk te moeten constateren dat de belangstelling van de projektontwikkelaar zich beperkt tot de verkeersafwikkeling op de Utrechtseweg en de daar aangelegen historische villa en leef en woon milieu van de direkt omwonenden niet of nog steeds niet aan de orde komen in de voorhande zijnde stukken.

Afsluitend verzoeken wij Dhr. Hesen als griffier van de raad, deze brief met bij behorende bijlagen ter beschikking te willen stellen aan alle raadsleden.

Brief aan gemeente: WOB verzoek Utrechtseweg 280-282

Arnhem,          16-03-2012
Ref.nr.             wl-004

Onderwerp:    WOB verzoek Utrechtseweg 280-282
no.2012-02-02462

Geacht College

Onder dankzegging voor de bij schrijven uwerzijds d.d. 15-03-2012, kenmerk 2012-0-031.821/ KP zaak no. 2012-02-02462 door U aangereikte stukken veroorloven wij ons na volgende opmerkingen en aanvullende verzoeken:

1. Van de door ons gevraagde verkeersanalyses cq verkeersstromen mbt leveranciers en bezoekers hebben wij geen analyse van het gevraagde ontvangen. Wij troffen een cijfermatige computer input aan m.b.t. de aanpassing van de verkeersregel installatie op het kruispunt AH019.

Wij verzoeken nadrukkelijk om de cijfermatige analyses van verkeersbewegingen m.b.t. leveranciers en bezoekers, waar komen ze vandaan, wie zijn het, waar gaan ze naar toe. Deze moeten beschikbaar zijn, en afgeleid zijn van een Distributie planologisch onderzoek zo niet is een cijfermatige input voor een computer programma niet realistisch.

Deze cijfers met onderliggend DPO zien wij gaarne z.s.m. tegemoed.

Onze bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de te verwachten noord-zuid (Heijenoord- Lombok) verkeersbewegingen via de Oranjestraat gekoppeld aan de te verwachten parkeerdruk in dit straat gedeelte.

2. Wij constateren dat lucht en geluids kwaliteits rapporten thans nog niet beschikbaar zijn maar gaan er van uit dat de benodigde O metingen inclusief de daarbij gehanteerde kaders en randvoorwaarden z.s.m beschikbaar zullen komen. Dit voordat een concept ontwerp bestemmings plan ter inzage wordt gelegd.

3. Met betrekking tot de verleende sloopvergunning merken wij op dat weliswaar de besluitvorming van B en W in deze in copie is meegezonden maar dat de vergunning zelf inclusief bijbehorend kaart materiaal ontbreken. Inmiddels is het slopen begonnen en de wijze waarop dit gebeurd nl met behulp van een mini graaf machine indrukken van muren en weggrijpen van gevelbedekking doet ons het ergste vrezen voor de zorg van de gezondheids voorzieningen van omwonende bewoners.

4.Alle gevraagde tijdsplanningen voor de uit te voeren onderzoeken en te volgen procedures ontbreken, ons inziens een niet acceptabel gegeven.

Samenvattend: Wij hebben op onze vragen of geen antwoorden gekregen, een niet gevraagd antwoord gekregen of de mededeling ontvangen dat er nog geen stukken voorhanden zijn.

Om deze redenen willen wij gaarne Uw schrijven kenmerk 2012.0.031.821/KP als een formeel besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuurs recht ontvangen.

Een afschrift van dit schrijven wordt met een begeleidende brief verstuurd aan de griffie van de gemeenteraad en de afzonderlijke frakties.

 

Creatieve oplossing supermarkt Arnhem

Aan de Utrechtseweg in Arnhem wil men, op het terrein van een voormalig garagebedrijf, een supermarkt ontwikkelen. Door de vele (tegenstrijdige) eisen leek de kans van slagen beperkt. Maar door de supermarkt juist ondergronds te plaatsen met het parkeren en het laden & lossen daar bovenop, is ruimte ontstaan om wel aan alle eisen te kunnen voldoen.

Zo is bijv. een belangrijke eis opgelost om de bestaande monumentale villa meer tuin te geven. Dit werd lange tijd als onmogelijk geacht doordat  verkeerskundig alleen een toegangsweg naar de supermarkt midden voor deze villa mogelijk was. Dankzij een creatieve verkeerskundige ontwerpoplossing is het inrichtingsplan op maat gemaakt binnen de eisen van de villa en de aansluiting op de drukke Utrechtseweg.

Bron: Maris landschapsontwerp & techniek 15 Maart 2012